Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 16

−  подання інформації винятково в текстовій формі без підкріплення її порівняльними таблицями і наочними рисунками.

Підрозділи дипломної роботи повинні мати назви з «аналітичним відтінком». Наприклад, не правильно називати розділ «Форми безготівкових розрахунків». Правильно – «Особливості використання форм безготівкових розрахунків при ….».

Кожний підрозділ теоретичного розділу роботи повинен закінчуватися висновком, наприклад: «Таким чином, розглянуте … показало, що... найбільш значна зміна... відбулося на стадії …».

Теоретичну частину (перший розділ) рекомендується подати у вигляді  трьох підрозділів. Обсяг викладення матеріалу по кожному підрозділу повинен бути приблизно однаковим – в межах 7-9 сторінок, оформлених згідно із загальноуніверситетськими вимогами, тобто 35 строк на аркуші.

4.2.6.2. Аналітичний розділ

У другому розділі, виходячи з загальних теоретичних положень, розглянутих в теоретичному розділі, рекомендується проаналізувати стан справ на визначеній темою роботи сфери діяльності підприємства.

Аналіз практики економічної діяльності неможливо проводити без кількісних оцінок процесів, що протікають. При цьому слід враховувати, що наведені факти і цифровий матеріал повинні бути максимально вірогідними.

Звітні дані підприємства, що досліджується повинні бути не тільки наведені, але і проаналізовані для обґрунтування висновків. Для аналізу використовуються різноманітні математичні засоби. При цьому не слід забувати, що використання математичних засобів – це засіб, але не мета написання роботи.

Достатньо часто в роботах використовуються економіко-математичні моделі. Для вірогідності одержуваних результатів необхідно визначити, зміни яких основних чинників дана модель не враховує. Оскільки на економічний показник впливає незліченна безліч чинників, а також враховуючи те, що використання математичного апарату завжди пов'язане з абстрагуванням, тоді такі невраховані в моделі завжди будуть мати місце. Наприклад, досліджується зміна обсягу видатків підприємства на виплату заробітної плати співробітникам. В якості чинників, що впливають на зміну показника, вибрані наступні: фактична чисельність співробітників, середній розмір окладів. При цьому в моделі виявляються неврахованими зміна розміру поточного преміювання, нормативної бази, що визначає порядок оплати праці робітників тощо. Відповідно, формулюючи отримані результати, слід вказати, що ці результати отримані без врахування певних чинників і обґрунтувати причини абстрагування.

Важливим достоїнством роботи є використання для обробки статистичних даних спеціальних комп'ютерних програм. Не вітається використання для розрахунків винятково Microsoft Excel.

Перший підрозділ другого розділу – 2.1 – повинен бути присвячений характеристиці підприємства (організації), що досліджується, якими можуть бути суб'єкти підприємництва сфери виробництва, послуг, державних фінансів і ринку фінансових послуг: банки, інвестиційні фонди, страхові організації тощо.

При укладанні характеристики підприємства необхідно з достатнім ступенем повноти подати наступні відомості про нього:

−  назва підприємства;

−  форма власності;

−  профіль його роботи;

−  стислі відомості з історії підприємства;

−  характеристика продукції, що випускається, або послуг, що надаються, їх специфіка;

−  положення підприємства на сегменті ринку, на якому воно діє;

−  коло наявних і потенційних споживачів;

−  особливості статуту;

−  механізм управління на підприємстві;

−  розмір підприємства, чисельність співробітників;

−  структура підприємства, взаємодія відділів, їхні функції;

−  особливості техніко-економічного рівня підприємства;

−  якісна характеристика обладнання,

−  конкурентноздатність на ринку технологій;

−  потенціал підприємства (загальногосподарський, технологічний, науковий, фінансовий, організаційний, кадровий);