Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 26

Захищені дипломні роботи і один примірник графічного матеріалу здаються в архів ХНЕУ, які там зберігаються протягом п’яти років.

8.2. Розробка тез доповіді

Роботу над тезами слід починати відразу же після подання роботи на кафедру і продовжувати після ознайомлення з відзивом і рецензією.

Доповідь повинена складати до 20 хвилин. При цьому необхідно передбачити 1-2-хвилинний резерв на випадок неожиданностей (відмова техніки, кашель тощо).

Доповідь доцільно будувати не шляхом викладення змісту роботи по розділам, а розкриваючи логіку отримання найбільш значущих результатів. Студенту необхідно врахувати наступні поради при підготовці тексту своєї доповіді: використати прості слова і прості утвердительные речення; повторювати іменники, уникати займенників; не зловживати цифрами: призводити їх рівно стільки, скільки вимагається для об'єктивного погляду на проблему; записувати цифри, відділяючи кожні три знаки з правої сторони крапкою (щоб не прийшлося рахувати нулі); уникати непотрібних цитат: слід викладати, передусім, власні судження. Якщо захист відбувається через тривалий час після здачі роботи, то перед захистом необхідно ще раз ретельно вивчити всіх матеріали, бо деякі положення і логічні міркування можуть виявитися забутими.

Слід підготувати необхідний ілюстративний матеріал для проведення доповіді. Ілюстрації повинні, по-перше, відбивати основні результати, досягнуті в роботі, і, по-друге, бути погоджені з матеріалом, що викладається.

При використанні схем важливо забезпечити їх візуальне сприймання членами комісії. Ілюстративний матеріал повинен бути пронумерований і мати назви. Неряшливо оформлені, погано розроблені схеми, наявність помилок в них знижують враження від захисту та чинять на комісію негативний вплив.

Доцільно одну схему використати для вказання теми, мета, завдань, структурно-логічної схеми роботи.

Ознайомившись з відзивом і рецензією, доцільно письмово відповісти на поставлені в цих документах питання. Письмова форма підготовки відповідей необхідна для того, щоб під час захисту миттєве заворушення не змогло завадити правильній і спокійній відповіді на питання. Після ознайомлення членів екзаменаційної комісії з відзивом і рецензією студенту буде надане слово для доповіді на зауваженням, що містяться у них.

Перед захистом доцільно провести тренувальний виступ. Якщо виявиться, що підготований текст прочитаний за більш тривалий, ніж встановлено час, то не слід робити висновок про те, що читати його потрібно вдвічі швидше, доцільно скоротити текст, залишивши в ньому найбільш значущі результати.

По завершенню підготовки тез доповіді необхідно погодити текст виступу з керівником.

8.3.  Захист роботи в ДЕК

На захисті студент повинен показати не тільки знання теми, але і ступінь опанування науковим засобом мислення, логічним і статистичним аналізом проблем, що досліджуються, спроможність до самостійної наукової праці, уміння чітко і ясно викладати свої мислі і висновки.

На захисті роботи необхідно виступати із заздалегідь підготованими тезами доповіді і демонструвати ілюстрації, що обґрунтовують логіку викладення матеріалу і отримані висновки. Бажано, щоб доповідь викладалася без безпосереднього читання самого тексту. Промова повинна бути ясною, граматично точною, впевненою, що зробить її зрозумілої і переконливої.

В ході доповіді слід звернути увагу на правильну вимову слів. В мові економістів є біля двох-трьох десятків слів, що найчастіше вимовляються з помилкою в наголосі. Наприклад, слід вимовляти правильно наступні слова і словосполучення: листопад, валовий, безвідзивний, бордеро, договір, каско, карго, квартал, маркетинг, мізерний, недоїмка, водночас, оптове, пеня, експерт тощо.

При виступі з доповіддю слід прагнути до выразительности, що залежить від темпу, гучності і інтонації промови. Якщо говорити хапливо, глотая закінчення слів або дуже тихо і невнятно, якість виступу від цього дуже сильно знизиться. Спокійна, неторопливая манера викладення завжди імпонує членам комісії. В ході доповіді необхідно бути звернутим до комісії обличчям.