Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 25

Нормоконтролер в присутності студента перевіряє на відповідність роботи вимогам до змісту і оформлення.

Відмітка про проходження нормоконтроля проставляється на листку-завданні до роботи. Зауваження записуються в журнал нормоконтролю.

Якщо зауваження не істотні, нормоконтролер ставить відмітку відразу, якщо істотні, – після їх усунення.

В роботі після її можливого доопрацювання проставляются сторінки і далі вона спрямовується на твердий перепліт.

До подання на підпис завідувачу кафедри для допуску до захисту робота повинна бути переплетена, на титульному аркуші роботи повинні знаходитися підписи виконавця, керівника роботи, керівника з охорони праці, нормоконтролера. Документи (довідка з бази переддипломної практики, рецензія і відзив керівника) повинні бути покладені в конверт формату А-5, а конверт повинен бути приклеєний до внутрішньої сторони твердої обкладинки. Також в конверт необхідно вкласти електронний варіант роботи на дискеті або лазерному диску (на електронному носію повинна бути відмітка секретаря кафедри про валидність носію).

Після підпису завідувача кафедри сама робота, графічний матеріал і всі документи залишаються на руках у студента.

Перед подачею на підпис завідувачу кафедри, студент повинен ще раз уважно вичитати роботу і перевірити усунення недоліків, виявлених нормоконтролером, оскільки, у випадку, якщо завідувач кафедри не підпише роботу, – її необхідно буде розшивати, усувати недоліки і переплітати ще раз.

8. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

8.1. Загальні рекомендації

При підготовці до захисту дипломної роботи студент повинен скласти тези доповіді або доповідь і погодити її з керівником роботи, яка мусить включати:

–  повне найменування теми дипломної роботи і обґрунтування її актуальності;

–  мету і задачі, поставлені студентом при розробці дипломної роботи;

–  результати проведених аналітичних досліджень;

–  виявлені напрямки і можливості оптимізації предмету дослідження на прикладі бази переддипломної практики;

–  висновок про можливість реалізації пропозицій дипломної роботи і їх подальший розвиток.

На виступ студента дипломника відводиться до 20 хвилин.

Виступ повинно бути ув’язаний з наведеними графічними матеріалами, на який необхідно посилатися під час доповіді.

Перед захистом секретар ДЕК оголошує прізвище, ім'я, по-батькові студента і керівника, а також тему дипломної роботи і передає дипломну роботу голові комісії.

Після цього слово для доповіді надається дипломнику. Доповідь рекомендується почати: «Шановний голове, шановні члени Державної екзаменаційної комісії, шановні присутні! Вашій увазі надається дипломна робота на тему …». В кінці доповіді необхідно про це повідомити і подякувати за увагу: «Доповідь закінчена. Дякую за увагу».

Після закінчення доповіді дипломнику задаються питання, на які він зобов'язаний дати повні і вичерпні відповіді, демонструючи уміння швидко орієнтуватися в різноманітних питаннях і рівень професійної підготовки, при цьому студенту дозволяється користуватися самою роботою і графічними матеріалами. Питання можуть бути задані як членами ДЕК, так і іншими особами, присутніми на захисті.

Після відповідей на питання голова ДЕК інформує, що на роботу надійшла рецензія і зачитує її. Дипломнику надається прикінцеве слово, в якому він відповідає на зауваження рецензента.

По закінченню захисту Державна екзаменаційна комісія на закритому засіданні обговорює результати захисту.

ДЕК приймає рішення про присвоєння студенту-дипломнику кваліфікації, після чого відбувається оголошення результатів захисту.

В тих випадках, коли захист дипломної роботи визнаний незадовільно, ДЕК встановлює можливість допуску студента до повторного захисту з цією ж роботою з доопрацюванням, або зазначає, що він повинен написати нову на нову тему.

Для студента, що не подав або не захистив дипломну роботу з поважної причини, в терміни, встановлені для роботи ДЕК, може бути призначене спеціальне засідання комісії впродовж того періоду, на який затверджено персональний состав ДЕК. Для захисту дипломних робіт студенток, що знаходяться у стані вагітності з критичним терміном (за умови повної готовності роботи) ДЕК може зібратися на дострокове засідання.