Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 24

Перед поданням дипломної роботи керівнику студент повинен поставити на титульному аркуші свій підпис і отримати підпис керівника з охороні праці. Після перевірки дипломної роботи керівник підписує титульний аркуш дипломної роботи, графічні матеріали і пише відзив на роботу.

6.1. Відзив керівника

Відзив керівника містить:

−  розгорнуту оцінку дипломної роботи з переліком основних (в тому числі оригінальних) рішень, наукових і практичних досягнень студента;

−  рекомендації з використанню теоретичних і практичних результатів роботи;

−  характеристику рівня загальної економічної підготовки, системності і самостійності в роботі, уміння творчо вирішувати поставлені завдання і приклади конкретного прояву цього уміння, схильності студента до теоретичної або практичної роботи в галузі фінансів;

−  відповідність виконаної роботи завданню на дипломну роботу;

−  ступінь відповідності роботи вимогам по змісту і оформленню.

У відзиві керівник оцінює роботу за 12-бальною системою з стислим обґрунтуванням поставленого балу і дає рекомендації до захисту роботи у ДЕК і привласненні студенту кваліфікації магістра за спеціальністю «Фінанси».

Приклад відзиву керівника поданий у додатку З.

6.2. Рецензія зовнішнього спеціаліста

Склад рецензентів затверджується деканом факультету за представленням завідувача кафедри.

В письмовій рецензії на дипломну роботу відзначатися:

–  актуальність теми дипломної роботи;

–  використання в роботі останніх досягнень в галузі економіки та фінансів, в прийнятті управлінських рішень, економіко-математичного моделювання, обчислювальної техніки та інших галузях науки і техніки;

–  оригінальність, новизна, глибина і обґрунтованість рішень;

–  можливість практичного використання отриманих результатів;

–  слабкі сторони роботи і її недоліки;

–  якість оформлення роботи і мови викладення.

Письмова рецензія завершується загальним висновком про позитивну (негативну) оцінку роботи (без бальної оцінки) та можливість (неможливість) присвоєння студенту кваліфікації магістра по спеціальності «Фінанси».

Рецензент повинен підписати рецензію і вказати повну свою посаду (якщо рецензент має науковий ступень та/або вчене звання, – їх також необхідно вказати). Підпис рецензента засвідчується печаткою організації, в якій він працює.

Приклад оформлення рецензії поданий у додатку І.

6.3. Довідка з бази переддипломної практики

Також студенту необхідно отримати довідку з бази переддипломної практики.

Довідка складається у вільній формі і повинна відбивати наступні відомості:

−  кутовий штамп підприємства та номер вихідної реєстрації (якщо довідка оформлена не на фірмовому типографському бланку підприємства);

−  прізвище, ім'я і по-батькові студента;

−  тему роботи;

−  повна назва підприємства;

−  ступінь відповідності даних, прийнятих в дослідженні, реальним даним підприємства;

−  корисність теоретичних і практичних висновків, зроблених в результаті виконання роботи, для організації діяльності самого підприємства і аналогічних йому суб'єктів господарювання;

−  прізвище, ініціали, посада особи, що підписала довідку;

−  печатка, підпис, з чіткими реквізитами.

Приклад оформлення довідки поданий в додатку К.

7. НОРМОКОНТРОЛЬ І ДОПУСК ДО ЗАХИСТУ

Повністю готову роботу (у непереплетеному вигляді), комплект вищенаведених документів студент представляє на нормоконтроль. Графік нормоконтроля і персональний склад нормоконтролеров затверджує завідувач кафедри.

Рекомендується до проходження нормоконтроля не нумерувати сторінки в правом верхньому куту чорнилом, а проставлять їх олівцем зважаючи на можливі зміни тексту роботи. Потім їх можна проставити чорною гелевою ручкою.