Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 8

Керівник дипломної роботи проводить наступні заходи протягом всього періоду виконання дипломної роботи:

–  видає студенту завдання до виконання дипломної роботи до початку переддипломної практики, що в подальшому уточнюється і корегується;

–  допомагає студенту в зборі і узагальненні необхідних матеріалів;

–  систематично консультує студента;

–  контролює виконання студентом всіх розділів роботи в терміни, встановлені графіком;

–  здійснює загальний контроль за ходом виконання роботи і подає відомості про відсоток її готовності на кафедру;

–  надає відзив на дипломну роботу з рекомендацією захисту в ДЕК;

З метою підвищення якості виконання дипломної роботи за поданням її керівника допускається притягнення консультантів, що працюють в тісному контакті з керівником роботи і в межах своїх повноважень вирішують необхідні питання виконання дипломної роботи.

Основним документом, що дозволять планувати і контролювати хід виконання дипломної роботи, є календарний план-графік, що затверджується завідуючим кафедрою на кожний навчальний рік і, включає такі етапи:

−  вивчення літератури;

−  збір, узагальнення і аналіз вхідних даних;

−  укладання чернеткових варіантів дипломної роботи;

−  попередній захист роботи;

−  оформлення дипломної роботи;

−  рецензування дипломної роботи;

−  захист.

Ступінь виконання плану в цілому реєструється на кафедрі за станом на дати, затверджувані завідувачем. Відхилення від плану керівник доводить до відома завідувача кафедри і декана факультету. Студент, в свою чергу, також може довести до відома завідувача кафедри і декана інформацію про неповноту уваги, що приділяється керівником роботи.

3.2. Робота з керівником

У процесі написання роботи слід встановити контакт з керівником. Неясні питання, напрями рішення окремих проблем повинні обговорюватися з керівником в оперативному порядку. Слід уникати двох крайностей: або взагалі зневажити консультації керівника і надати йому готову роботу, або намагатися отримати від керівника в готовому вигляді розгорнутий план роботи, всю літературу до теми, не виявляючи самостійного підходу.

Зустрічі з керівником необхідно планувати спочатку не рідше двох-трьох раз в місяць, а в подальшому – п'ять-шість раз в місяць, тобто за мірі підготовки окремих структурних частин роботи і виникнення істотних питань. В ході проведення керівником консультацій студент повинен чітко встановити, що саме наражається на критику (пропозиції, методологія висування пропозицій, композиція роботи, мова і стиль) і що потрібне зробити, щоб недоліки виправити.

До зустрічі з керівником слід готуватися заздалегідь для обговорення конкретних виниклих проблем. Якщо студент іде на зустрч з питанням: «Які основні напрямки вдосконалення ціноутворення на промислову продукцію?», то він навряд чи отримає від керівника відповідь, оскільки питання носить загальний характер. Відповідно, студент лише витратить час і консультація мине в пустую. Питання можуть задаватися, наприклад, наступного характеру: «Чи справедливо твердження, згідно з яким банківська система відрізняється від кредитної системи тим, що в останню входять інші кредитні установи (кредитні союзи, страхові організації, пенсійні фонди тощо)?». Висування такого питання показує вже досягнутий студентом рівень знань.

Необхідну інформацію для написання роботи можна одержувати і звертаючись до інших викладачів кафедри та вузу.

Після прочитання і повернення керівником роботи студенту слід доопрацювати матеріал з урахуванням означених керівником зауважень. В випадку неясності останніх, необхідно задати питання керівнику.

4. ПІДГОТОВКА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

4.1. Загальні рекомендації з написання дипломної роботи

Дипломна робота припускає наявність наступних елементів: практичної значущості; комплексного системного підходу до рішення задач дослідження; теоретичного використання передової сучасної методології і наукових розробок; наявності елементів творчості.