Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 10

4.2. Характеристика структурних елементів дипломної роботи

Дипломна робота включає наступні структурні елементи:

−  титульний аркуш;

−  типовий бланк завдання до роботи;

−  зміст;

−  вступ;

−  основна частина (три розділи);

−  розділ з охорони праці;

−  висновок;

−  перелік використаної літератури;

−  додатки;

−  графічна частина.

Вимоги по оформленню даних структурних елементів подано в окремих загально університетських методичних рекомендаціях.

Нижче подано вказівки і рекомендації до змісту матеріалу в даних структурних частинах дипломної роботи.

4.2.1. Титульний аркуш

Титульний лист містить інформацію про вигляд роботи і найменування теми, даних про студента і керівників, допуску завідувача кафедри до захисту. Розташування інформації на титульному аркуші дипломної роботи подано в додатку Д.

4.2.2. Завдання на роботу

Типовий бланк завдання до роботи розмішується безпосередньо після титульного аркушу (див. додаток В).

4.2.3. Зміст

Зміст включає (в порядку згадування):

−  вступ;

−  послідовно перераховані назви розділів і підрозділів;

−  висновок;

−  перелік використаної літератури;

−  найменування додатків і номери відповідних сторінок.

Приклади оформлення змісту дипломної роботи по типовим темам (напрямам) наведені в додатку Е.

4.2.4. Вступ

Вступ необхідний для обґрунтування актуальності теми роботи, формулювання мети і завдань дослідження. Рекомендований обсяг вступу – 3-5 сторінок.

Розробка кожного складового елементу дипломної роботи має свої особливості. Головна роль вступу – підготовка до сприймання основного тексту. У вступі слід розкрити актуальність теми, визначити мету і основні завдання роботи, визначити об'єкт і предмет дослідження, структуру, хронологічні рамки, інформаційну базу дослідження.

Багато студентів помилково вважають, що основна частина диплому – це серйозна робота, а вступ можна скласти так, як завгодно. Однак це не так: за вступом судять про ретельність підходу, обґрунтованості у виборі теми, про рівень написання всього диплому в цілому. Ті з членів державної екзаменаційної комісії, хто не можуть прочитати уважно весь диплом, обов'язково дивляться зміст, вступ, висновок і додатки. Багато інформації зі вступу увійде в виступ на захисті. Текст вступу рекомендується писати в останню чергу, коли диплом практичні готов, оскільки саме тоді площе обґрунтувати вибір теми, а також мету і завдання. Зрозуміло, загальний план вступу і певні наробітки потрібне підготувати до написання основний частини, але остаточний текст краще залишити на потім.

Вступ повинен містити наступну інформацію:

Актуальність теми, в якій стисло викладається сучасний стан розглядуваної проблеми, необхідність подальших досліджень і її роль в економіці.

Правильно сформулювати актуальність вибраної теми означає показати уміння відділяти головне від другорядного, з'ясовувати те, що вже відомо і що доки невідомо про предмет дослідження.

В роботах студенти часто роблять помилку, коли формулюють актуальність теми шляхом вказівки необхідності рішення якого-або питання. Однак, проблема має деяку відзнаку від питання. Прийняте вважати, що для відповіді на питання цілком достатньо старого знання. Специфічною ознакою проблеми є те, що для знаходження її рішення необхідно вийти за рамки старого, вже досягнутого знання. Отже, для науки питання проблемою не є.

Наприклад, якщо тема дипломної роботи – «Аналіз фінансового стану підприємства», обґрунтування актуальності може виглядати наступним чином: «В нинішній час, з переходом економіки України до ринкових відношень, зростає самостійність підприємств, їх економічна і юридична відповідальність. Різко підвищується значення фінансової стійкості суб'єктів господарювання. Всі це значно збільшує роль аналізу їхнього фінансового стану: наявності, розміщення і використання грошових коштів. Результати такого аналізу потрібні, передусім, власникам, а також кредиторам, інвесторам, діловим партнерам, менеджерам і податковим службам. В даній роботі проводиться аналіз фінансового стану підприємства саме з точки зору власників підприємства, тобто для внутрішнього користування і оперативного управління фінансами».