Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 37

Навчальне видання

Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт

для студентів спеціальності 8.050104 денної форми навчання,

що навчаються за навчальним планом підготовки

магістра професійного спрямування

Укладачі:  Мартюшева Лариса Степанівна
                   Смоляк Віктор Анатолійович

                   Калишенко Валентина Олександрівна

Відповідальний за випуск – Мартюшева Л.С.

Редактор:

Коректор:

План 2006 р. поз. № ____.

Підп. до друку __________ .  Формат 60 ´ 90 1/16

Папір Captain. Друк RISO. Гарнітура Arial.

Ум.-друк. арк. ___ .   Обл.-вид. арк. ___.   Наклад ___ прим.

Зам. № ____ .  Безкоштовно.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи

Дк №481 від 13.06.2001р.

Видавець та виготовлювач  – видавництво ХДЕУ,

61001, м. Харків, пр. Леніна, 9а