Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 2

В С Т У П

Магістерська дипломна робота (далі – дипломна робота) являє собою самостійне комплексне науково-практичне дослідження однієї з актуальних проблем за спеціальністю студента і повинна відповідати наступним вимогам:

1.  Відбиття теоретичного і науково-дослідницького характеру завдань, що вирішуються.

2.  Цільове спрямування роботи на досягнення конкретних практично значущих результатів, пов'язаних з підвищенням якості і ефективності управління фінансами.

3.  Конкретність, спроможність застосовувати економічні знання з урахуванням специфіки конкретного підприємства.

4.  Відповідність рівня розробки дипломної роботи сучасному рівню наукових розробок, методичних положень і рекомендацій, відбитих в спеціальній літературі.

5.  Самостійність, спроможність розробляти і захищати оригінальні підходи до рішення практичних задач.

6.  Реалістичність результатів, що пропонуються у дипломній роботи і оптимальних рекомендацій з вдосконалення фінансово-господарської діяльності підприємств.

7.  Цілісність, логічність, доведеність, лаконізм, чітке, ясне і достовірне викладення матеріалу.

8.  Культура викладення і оформлення матеріалів дипломної роботи.

Метою написання дипломної роботи є закріплення, поглиблення і спеціалізація знань і навичок студента шляхом самостійного рішення реальних виробничо-господарських завдань.

У дипломній роботі вирішуються наступні завдання:

–  самостійне дослідження актуальних проблем, що кореспондують з обраною темою;

–  систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань з спеціальних дисциплін;

–  поглиблення навичок здійснення студентом самостійної дослідницької роботи, зокрема роботи з різноманітною довідковою і спеціальною літературою;

–  оволодіння методикою дослідження при рішенні в дипломній роботі науково-прикладних проблем;

–  вивчення і використання сучасних засобів аналітичної і проектної роботи.

Якість виконання дипломної роботи визначається тим, наскільки студент оволодів навичками збору вхідної інформації, її обробки, аналізу, а також формуванні науково обґрунтованих висновків у рішеннях, що пропонуються. Студенту необхідно закріпити навички використання засобів обчислювальної техніки, як в процесі виконання досліджень, так і при прийнятті рішень, кваліфіковано оформлювати матеріали, що ілюструють зміст дипломної роботи.

Метою видання цих методичних рекомендацій є детальне роз'яснення студенту основних процесуальних, організаційних і методичних елементів структурно-логічно пов’язаних між собою етапів:

1. Підготовчий етап: вибір теми дипломної роботи і погодження її з керівником; оформлення графіка роботи, листка-завдання і робота над укладанням плану; підбір і вивчення літератури.

2. Проходження переддипломної практики.

3. Керівництво і контроль за ходом виконання дипломних робіт: загальне керівництво кафедри; робота з керівником.

4. Робота над змістом дипломної роботи: загальні засади; характеристика структурних елементів дипломної роботи; мова викладення матеріалу.

5. Попередній захист дипломної роботи.

6. Підготовка і збір документів: відзив керівника; рецензія зовнішнього фахівця; довідка з бази переддипломної практики.

7. Нормоконтроль і допуск роботи до захисту.

8. Порядок захисту дипломної роботи: загальні засади захисту, розробка тез доповіді; захист роботи в ДЕК.

1. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

1.1. Вибір теми дипломної роботи і погодження її з керівником

Діяльність студента з виконання дипломної роботи починається з вибору теми (тематика, що рекомендується кафедрою, наведена у додатку А). Студенту надане право самостійно обрати тему роботи з запропонованої тематики. Він може запропонувати свою ініціативну тему, що повинна бути погоджена із завідувачем кафеди. Ця тема повинна розглядатися в контексті спеціальності «Фінанси».