Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 17

−  ділові партнери підприємства, характер взаємовідносин із ними;

−  положення підприємства в правовій системі: взаємовідносини з державою, з монополіями, наявність пільг, привілей, особливого статусу;

−  напрями діяльності підприємства, наявність перспективних шляхів розвитку.

Цей перелік, не є вичерпним, його можна продовжувати. Зрозуміло, що не усе, що наведене в даному переліку, необхідно відбити в дипломній роботі – деякі матеріали будуть подані більш докладно і розгорнуто, деякі – ні.

Подальші завдання дослідження другого розділу повинні бути направлені безпосередньо на комплексний аналіз предмету дослідження на прикладі підприємства, що було базою переддипломної практики. Тобто метою аналітичного розділу роботи є обгрунтування резервів зростання кількісних і поліпшення якісних показників функціонування підприємства. Зміст і структура цієї частини роботи залежать від теми і основних завдань дослідження. Найменування аналізу повинно відповідати предмету дослідження та пристосовано до умов функціонування підприємства.

Оскільки студент готує дипломну роботу до захисту за спеціальності «Фінанси», саме фінансові аспекти діяльності підприємства повинні підпасти під аналіз, передусім:

−  фінансові ресурси;

−  оборотні та необоротні активи;

−  капітал;

−  фінансове планування;

−  діяльність на фінансових ринках;

−  ліквідність і платоспроможність;

−  фінансові результати діяльності і рентабельність;

−  дебіторська і кредиторська заборгованість;

−  ділова активність;

−  інвестиційна діяльність;

−  оподаткування;

−  взаємовідносини з банками тощо.

Вищенаведені фінансові аспекти діяльності підприємства аналізуються на підставі звітних і планових даних фінансової і статистичної звітності підприємства. Повнота аналізу визначається залежно від назви теми дипломної роботи і ключового слова: «оцінка», «управління», «аналіз» тощо, призначеного в його основу.

Динаміку основних показників досліджують по даним за попередні 3-5 років. Для оцінки впливу різноманітних чинників, виявлення резервів – по плановим і фактичним даним за звітний рік або фактичним даними за попередній рік.

Методичною основою аналізу слугують різноманітні методики, які студент може винайти в літературі, скористуватися методиками з лекційних і практичних занять або звернутися за допомогою до керівника роботи.

Підставою для виконання досліджень по темі роботи слугують, як правило, дані, зібрані засобом спеціальних выборок з документів підприємства. В дослідженнях, що виконуються в ході здійснення дипломних робіт, найбільш широко застосовуються економіко-математичні засоби: кореляційного і регресійного аналізу, рангової кореляція, головних компонент тощо.

Типовими помилками, що допускаються студентами в аналітичному розділі роботи є:

−  проведення аналітичних дій без обґрунтування необхідності їхнього проведення;

−  відсутність чітких висновків після побудованих таблиць, графіків, рисунків;

−  відсутність структурно-логічного зв’язку між підрозділами.

−  надання теоретичної інформації без її подальшого критичного аналізу;

−  робота присвячена більшою мірою оціночно-аналітичним процедурам, а ключове слово у назві роботи – управління, а управлінські аспекти, або не розглянуті зовсім, або розглянуті поверхово.

Кожен підрозділ даної частини роботи повинен закінчуватися висновком по проведеному аналізу.

Вживати назву підприємства, що аналізується необхідно тільки в назві розділу. В назві підрозділу необхідно вживати «підприємство». Наприклад, розділ називається «Аналіз ліквідності і платоспроможності ВАТ «Турбоатом», а підрозділ – «Аналіз ліквідності балансу підприємства». Дана вимога відноситься і до третього розділу.