Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 36

Додаток И

Приклад оформлення рецензії

Р Е Ц Е Н З І Я

на дипломну роботу студентки 5 курсу 3 групи фінансового факультету

Коваленка Тараса Богдановича

на тему «Оцінка та управління фінансовими ризиками підприємства»

Актуальність.

В умовах прогресуючого зростання обсягів теоретико-аналітичної інформації в процесі диверсифікованих і вузькоспеціалізованих досліджень набувають особливого значення і є найактуальнішими завдання щодо впровадження методичного забезпечення оцінки та управління фінансовими ризиками підприємств.

Рівень обґрунтованості та достовірності висновків.

Обґрунтованість висновків підтверджується коректним використанням в роботі відповідних методів досліджень. Достовірність одержаних результатів відповідає необхідному рівню повноти для обґрунтування економічних висновків.

Рівень досягнення мети та вирішення поставлених завдань.

Завдання, що означені автором у роботі вирішені в повному обсязі, однак їх кількість не дозволяє повністю досягти, означену автором  мету дослідження.

Практична цінність.

Автором здійснені теоретичні і практичні дослідження, що пов’язані з процедурою оцінки імовірності настання фінансових ризиків підприємства та управління ними. Найбільшу практичну цінність має розроблена автором схема впливу фінансових ризиків на діяльність підприємства (стор. 109) – від моменту їх генерації до його оцінки, аналізу та варіантів усунення.

Зауваження.

Ураховуючи позитивні моменти означені вище, необхідно вказати і на деякі зауваження, яки виникли при розгляді роботи:

−  автор справедливо підкреслив, що запропонована ним процедура ідентифікації фінансових ризиків підприємства в певних випадках може «не спрацювати» (стор. 97-103), але в яких само випадках не вказав;

−  загальна характеристика підприємства, на базі якого виконана робота обтяжена дрібною та зайвою інформацією (стор. 51-58).

Загальний висновок.

Зазначені зауваження дещо знижують достатньо високий рівень дипломної роботи, але в той же час суттєво не впливають на її загальну позитивну оцінку, тому можна зробити загальний висновок, що дипломна робота Коваленка Т. Б. «Оцінка та управління фінансовими ризиками підприємства» за структурою та оформленням відповідає рівню науково-практичного дослідження та має практичну цінність, тому вважаю що Коваленко Тарас Богданович заслуговує на присудження йому кваліфікації магістра за спеціальністю 8.050104 – фінанси.

Рецензент,

Начальник фінансового відділу ВАТ «Енергомаш»,

кандидат економічних наук

/ підпис рецензента

та печатка

підприємства /

О. М. Власенко

Додаток К

Зразок оформлення довідки з базі переддипломної практики

Кутовий штамп підприємства

з номером вихідної реєстрації

(або оформлений

на фірмовому бланку)

Д О В І Д К А

Видана студентові 5 курсу, 2 групи фінансового факультету Харківського національного економічного університету Іваненку Антону Миколайовичу в тому, що його дипломна робота на тему «Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства» дійсно виконана ним на базі реальної звітності бази переддипломної практики – Приватної виробничої фірми «ПромСтрой» за 2004-2006 рр.

Пропозиції автора щодо підвищення ефективності діяльності підприємства мають практичну цінність та можуть буди впроваджені в діяльність Приватної виробничої фірми «ПромСтрой» та на підприємствах аналогічної сфери діяльності.

Довідка видана для подання до Харківського національного економічного університету без фінансових зобов’язань перед автором дослідження.

Директор ПВФ «ПромСтрой»       / підпис /        О. Д. Нікітін

                                          / печатка підприємства /