Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 35

Додаток Ж

Зразок оформлення титульного аркушу до графічного матеріалу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінансів

ГРАФІЧНА ЧАСТИНА

ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

АНАЛІЗ КОШТОРИСІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Керівник дипломної роботи,

д-р екон. наук, професор

/ підпис/

Н. М. Внукова

Студентка 5 курсу, 3 групи

фінансового факультету

(спеціальність 8.050104 – фінанси)

/ підпис/

О. В. Кузьменко

Плакат 1: _________________________________________________

 _________________________________________________

Плакат 2: _________________________________________________

 _________________________________________________

Плакат 3: _________________________________________________

 _________________________________________________

Плакат 4: _________________________________________________

 _________________________________________________

Плакат 5: _________________________________________________

 _________________________________________________

Плакат 6: _________________________________________________

 _________________________________________________

Харків – 2006

Додаток З

Приклад оформлення відзиву керівника

В І Д З И В

на дипломну роботу студентки 5 курсу 4 групи фінансового факультету

Плішки Любові Іванівни

на тему «Організація фінансового планування на підприємстві»

Актуальність.

За радянських часів в умовах командно-адміністративної економіки фінансове планування базувалося на директивних планових галузевих та індивідуальних для кожного підприємства показниках виробничого та соціального розвитку, що розроблялися у спеціалізованих тодішніх міністерствах і відомствах. За ринкової економіки роль та відповідальність керівника підприємства за його фінансовий стан значно підвищилася. Саме тому значно зросла важливість перспективного, поточного та оперативного планування для забезпечення стійкого фінансового стану та підвищення рентабельності підприємства. Ринкова економіка зовсім не відкидає фінансове планування, а навпаки, – надає йому зовсім новий економічний зміст.

Найсуттєвіші результати.

Системний методологічний підхід і великий матеріал вихідних даних дозволили авторці роботи здійснити поглиблене дослідження з обґрунтування ключових засад фінансового планування на ВАТ “Краматорський завод важкого верстатобудування”. Зокрема, на основі дослідження взаємозв’язку та взаємозалежності різноманітних елементів і напрямків діяльності авторкою запропоновані дієві заходи з поліпшення діяльності підприємства та пошуку резервів оптимізації його діяльності, використовуючи запропонований фінансовий план.

Зауваження.

−  у роботі, переважають деталізовані показники (коефіцієнти), але був би сенс розрахувати ще і інтегральні (узагальнюючи) показники;

−  загальні висновки потребують підвищення рівня аргументування;

−  завдання, означене як «пошук резервів поліпшення фінансового стану підприємств» вирішено не в повному обсязі.

Загальний висновок.

На підставі викладеного слід зробити висновок, що проведені дослідження характеризують Плішку Л. І. як кваліфікованого спеціаліста, здатного проводити теоретичні та практичні дослідження в галузі фінансів на високому рівні.

В цілому дипломна робота, виступає як закінчене дослідження з достатньою кількістю обґрунтованих висновків і пропозицій, написана науковим стилем, з дотриманням чіткої лексики і логіки економічного дослідження та з урахуванням означених зауважень заслуговує оцінки «десять», а її авторка Плішка Любов Іванівна – заслуговує на присудження їй кваліфікації магістра за спеціальністю 8.050104 – фінанси.

Керівник дипломної роботи,

викладачкафедри фінансів,

канд. екон. наук                                     / підпис /              В. А. Смоляк