Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

для студентів спеціальності 8.050104

денної форми навчання,

що навчаються за навчальним планом підготовки

магістра професійного спрямування

Укладачі:

Мартюшева Лариса Степанівна

Смоляк Віктор Анатолійович

Калишенко Валентина Олександрівна

Відповідальний за випуск – Мартюшева Л. С.

Харків, ХНЕУ, 2006

Затверджено на засіданні кафедри фінансів

Протокол № 1 від 30.08.2006 р.

Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 8.050104 денної форм навчання, що навчаються за навчальним планом підготовки магістра професійного спрямування / Укл. Л. С. Мартюшева, В. А. Смоляк, В. О. Калишенко. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 77 с. (Укр. мов.)

Докладно розглянуто основні процесуальні, організаційні та методичні аспекти підготовки дипломних робіт. Надано методичні поради студентам з підготовки дипломної роботи на високоякісному рівні.

 


З М І С Т

Вступ

5

1.

Підготовчий етап виконання дипломної роботи

7

1.1.

Вибір теми дипломної роботи і погодження її з керівником

7

1.2.

Оформлення графіка роботи, листка-завдання

і робота над укладанням плану

8

1.3.

Підбір і вивчення літератури

11

2.

Проходження переддипломної практики

15

3.

Керівництво і контроль за ходом виконання дипломних робіт

17

3.1.

Загальне керівництво кафедри

17

3.2.

Робота з керівником

18

4.

Підготовка дипломної роботи

19

4.1.

Загальні рекомендації з написання дипломної роботи

19

4.2.

Характеристика структурних елементів дипломної роботи

21

4.2.1.

Титульний аркуш

22

4.2.2.

Завдання на роботу

22

4.2.3.

Зміст

22

4.2.4.

Вступ

22

4.2.5.

Загальні рекомендації з написання

основний частини дипломної роботи

25

4.2.6.

Вимоги до змісту основної частини дипломної

роботи (за розділами)

32

4.2.6.1.

Теоретичний розділ

32

4.2.6.2.

Аналітичний розділ

34

4.2.6.3.

Оптимізаційний розділ

38

4.2.7.

Розділ з охорони праці

39

4.2.8.

Висновок

40

4.2.9.

Перелік використаної літератури

40

4.2.10.

Додатки

40

4.2.11.

Графічна частина

40

4.3.

Мова викладення матеріалу

41

5.

Попередній захист дипломної роботи

50

6.

Підготовка і збір документів

51

6.1.

Відзив керівника

51

6.2.

Рецензія зовнішнього спеціаліста

52

6.3.

Довідка з бази переддипломної практики

52

7.

Нормоконтроль і допуск до захисту

53

8.

Порядок захисту дипломної роботи

54

8.1.

Загальні рекомендації

54

8.2.

Розробка тез доповіді

56

8.3.

Захист роботи в ДЕК

57

Додаток А.

Рекомендована тематика дипломних робіт

за змістовними блоками

59

Додаток Б.

Зразок заяви на затвердження теми дипломної роботи

62

Додаток В.

Форма бланку листка-завдання до дипломної роботи

63

Додаток Г.

Форма бланку індивідуального графіка написання

та оформлення дипломної роботи

65

Додаток Д.

Зразок оформлення титульного аркушу

66

Додаток Е.

Приклади оформлення змісту за типовими темами

дипломних робіт

67

Додаток Ж.

Зразок оформлення титульного аркушу

до графічного матеріалу

73

Додаток З.

Приклад оформлення відзиву керівника

74

Додаток И.

Приклад оформлення рецензії

75

Додаток К.

Приклад оформлення довідки з бази переддипломної практики

76

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Финансы
Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
610 Kb
Скачали:
0