Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 7

Переддипломна практика студентів випускних курсів є логічним продовженням попередніх практик і, водночас, завершальним етапом процесу підготовки кваліфікованих фахівців в вищому навчальному закладі.

Метою практики є використання теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентом за період навчання, в рішенні завдань дипломної роботи.

Основними завданнями практики є:

1. Закріплення у студентів знань, вмінь і практичних навичок, отриманих при вивченні теоретичних курсів.

2. Вивчення і участь у розробці методичних, нормативних організаційних документів з вдосконалення системи управління підприємством.

3. Збір матеріалів за темою дипломної роботи.

За результатами проходження практики студенти зобов'язані підготувати і здати звіт.

Керівником переддипломної практики та керівником дипломної роботи завжди є одна особа.

Повнота і ступінь деталізації рішення цих завдань визначаються відносно до особливостей конкретної бази практики і теми дипломної роботи. Керівник дипломної роботи затверджує індивідуальний план-графік проходження переддипломної практики, що відбивається в журналі практиці: вказує порядок збору вхідних даних для дипломної роботи, перелік робіт і досліджень, що необхідно виконати на базі практики.

При зборі матеріалів для дипломної роботи основними джерелами інформації є планові і звітні документи, нормативно-довідкові матеріали, результати опитування співробітників підприємства, посадові інструкції, положення про підрозділи підприємства, статистичні дані, документи, що використаються в системі управління підприємства, і ряд іншої документації.

Змістом практики є виконання завдань, пов'язаних з загальною характеристикою бази практики, з аналізом її виробничо-господарської і фінансової діяльності, а також з аналізом системи управління обраного підприємства. При цьому студент повинен продемонструвати навики роботи з плановою і звітною документацією, спроможність до аналізу виробничих і управлінських ситуацій, уміння формулювати науково обґрунтовані висновки і виконувати техніко-економічні розрахунки, пов'язані з аналізом діяльності організації і з техніко-економічним обґрунтуванням заходів з вдосконалення процесів управління.

При проходженні практики студент зобов'язаний:

–  виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і планом у відповідності з встановленим графіком;

–  підготувати аналітичний опис діючої системи управління підприємства і схему її організаційної структури;

–  дотримуватися правил внутрішнього розпорядку і техніки безпеки.

В кінці практики студент складає звіт з необхідними поясненнями, розрахунками, таблицями, графіками, в якому узагальнюється і систематизується матеріал, зібраний на базі практики, відбиваються проведені дослідження, приводяться висновки про виявлені недоліки в діючій системі управління і напрямах її вдосконалення, що дозволяють підвищити ефективність роботи підприємства. В цілому зміст звіту з переддипломної практиці відповідає вимогам, що подаються до аналітичної частини дипломної роботи.

Оформлений звіт здається керівникові на перевірку, що проводиться з диференційованою оцінкою з урахуванням правильності відповідей на питання, якості даних і глибини аналізу, наведених у звіті.

Студент, що не виконав програму практики, отримав негативний відзив про роботу і незадовільну оцінку при захисті звіту, або не захистив звіт у встановлений термін, не допускається до виконання дипломної роботи.

Більш докладно процедура проходження переддипломної практики і вимоги до змісту звіту викладені в окремих методичних рекомендаціях, виданих кафедрою фінансів.

3. КЕРІВНИЦТВО І КОНТРОЛЬ

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

3.1. Загальне керівництво кафедри

Загальне керівництво і контроль за розробкою дипломних робіт здійснює кафедра фінансів незалежно від місця основний роботи керівника. Завідувач кафедри готує проект наказу з вказівкою прізвищ студентів, тем їхніх дипломних робіт і закріплених керівників (за відсутності заяви від студента, тему дипломної роботи призначає йому завідувач кафедри). Наказ набирає чинності з моменту підписання його ректором і реєстрації в канцелярії. Наступне внесення до нього змін допустимо лише за вкрай поважним причинам.