Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 11

Від доказу актуальності вибраної теми доцільно перейти до формулювання мети роботи.

Мета – це уявний, ідеальний образ, що перевищує результати діяльності, кінцевий підсумок роботи.

Мета роботи повинна полягати в рішенні проблемної ситуації шляхом її аналізу і знаходженні нових закономірностей між економічними явищами. Правильна означення мети – процес не менше важливий, ніж формулювання висновків.

Не можна формулювати мету як «дослідження…», «вивчення…» тощо, оскільки ці слова вказують на засоби досягнення мети, а не на саму мету.

Наприклад, якщо, тема роботи – «Аналіз фінансового стану підприємства», то метою роботи може бути – обґрунтування вибору оптимального методичного підходу для аналізу фінансового стану підприємства.

Виходячи з мети роботи визначаються завдання. Це зазвичай робиться у формі перерахування (проаналізувати..., розробити..., узагальнити..., виявити..., довести..., впровадити..., показати..., розробити..., знайти..., визначити..., описати..., встановити..., з'ясувати..., дати рекомендації..., встановити взаємозв'язок..., зробити прогноз... тощо). Формулювання задач необхідно робити якомога більш ретельно, оскільки опис їхнього рішення повинно скласти зміст складових частин роботи. Це важливо також і тому, що заголовки розділів і підрозділів досить часто народжуються з формулювань завдань роботи. В наступному, при написанні висновків доцільно їх побудувати з точки зору досягнення мети і виконання поставлених завдань.

Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і вибране для вивчення.

Наприклад, якщо, тема роботи – «Аналіз фінансового стану підприємства», то об'єктом дослідження може бути – фінансовий стан як підстава для прийняття рішень з оперативного управління підприємством в нестабільному ринковому середовищі.

Предмет дослідження – вузька частина об'єкту дослідження проблема (коло питань), що досліджуються в роботі на прикладі бази переддипломної практиці (базового підприємства).

Наприклад, якщо, тема роботи – «Аналіз фінансового стану підприємства», то предметом дослідження може бути – теоретичні засади, практичні аспекти і методичне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства.

Об'єкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, що є предметом дослідження. Саме на нього повинно бути направлена основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему дипломної роботи, винесену на титульний лист як назва.

Інформаційна основа роботи – стисло вказуються прізвища і ініціали авторів (в алфавітному порядку), що внесли найбільш відчутний вклад в рішення проблеми, основні закони і нормативні акти, що згадуються в роботі (зі посиланнями у [квадратних дужках] на номери джерел за переліком використаної літератури).

Інформація про базу переддипломної практиці – дається стисла інформація (один абзац) про підприємство (організації), на підставі даних якого виконується робота та на прикладі якого розглядається предмет дослідження: повна назва, форма власності, сфера діяльності, місце в галузі (велике, середнє, мале) тощо.

При роботі над вступом потрібне бути готовим до того, що текст цієї складової частини буде перероблений два – три разу і від початкових формулювань може мало що залишитися. Це пов'язано з важливістю даної частини роботи (вступ прочитають всі, хто буде оцінювати роботу), а також з тим, що процес написання носить творчий характер, і на попередньому етапі ще не до кінця уявляється майбутня робота.

4.2.5. Загальні рекомендації з написання основної частини

           дипломної роботи

В ході написання окремих розділів і підрозділів використовується підготований на етапі підбору літератури розгорнутий план з тим, щоб кожний його пункт був освітлений за певною схемою, що не допускає повторень, відірваних, логічні не зв'язаних між собою положень.