Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 13

Помилка перемішування цілого і часткового відбувається внаслідок того, що не завжди те, що справедливо відносного цілого, справедливо відносно його частин, що входять в це ціле і навпаки. Якщо економічний відділ підприємства справляється з виконанням покладених на нього функцій, це ще не означає, що всі робітники цього відділу точно виконують свої посадові інструкції. Аналогічно, якщо всі робітники економічного відділу точно виконують свої посадові інструкції, це ще не означає, що відділ справляється з виконанням покладених на нього функцій.

Помилка порушення взаємозв'язку послідовності явищ має місце в наступному випадку. Якщо після будь-якої події виникає інша подія, то досить часто дослідник вважає, що перша подія є причиною іншої. В дійсності, може виявитися, що існують істинні причини настання другої події, а перша подія не має з нею зв'язку. Наприклад, якщо після входження комерційного банку в систему внутрішньо регіональних електронних розрахунків (перша подія) стали надходити скарги клієнтів на несвоєчасне перерахування і зарахування грошових коштів (друга подія), це ще не значить, що перша подія стала причиною другої. Можливо, що істинною причиною другої події з'явилася зміна операційних робітників або інші чинники.

На дотримання правив логіки автору необхідно звернути увагу при формулюванні визначень різноманітних понять через більш прості визначальні поняття. Необхідно, щоб в кожному визначенні дотримувалися наступні правила логіки: соразмерности, ясності, відсутності кола, відсутності отрицательности.

Правило соразмерности означає, що сукупність предметів, що міститься в понятті, що визначається, повинна бути рівною сукупності предметів, що містяться у визначальних поняттях. Наприклад, вірно визначення: «Фінанси – це розподільчі грошові відношення з приводу створення і використання цільових фондів». Якщо же автор визначає фінанси як розподільчі відношення і цим обмежується, то таке визначення буде несоразмерным, оскільки визначальне поняття буде ширше: розподільчі відношення можуть бути як грошовими, так і негрошовими, але негрошові відношення не є фінансами.

Ясність визначення означає те, що при визначенні поняття необхідно вказувати такі ознаки, що зрозумілі і не містять двозначності. Наприклад, визначення «імпринтинг – це перенос на паперовий рахунок інформації, нанесеної на пластиковій картці при ембосінзі», є неясним. Краще було б визначити імпринтинг як друк на паперовому рахунку опуклого зображення нанесеного на пластикову картку шляхом щільного стиску картки і рахунку (процес створення на пластиковій картці опуклого зображення називається ембосингом).

Правило ясності також припускає, щоб в якості визначення не використовувались різноманітні метафори, порівняння, прислів’я. Наприклад, не можна вважати визначенням наступне висловлювання: «гроші – джерело нещастя».

Відсутність кола означає, що не можна формулювати поняття, що визначається, через те, що визначає, що в свою чергу описане через те, що визначається. Наприклад, не можна вважати логічно вірними наступні визначення: «банківський день – є операційний день», а «операційний день – є банківський день».

Відсутність отрицательности означає, що в визначенні слід вказувати істотні ознаки поняття, що відрізняють його від інших, а не ознаки, що відсутні у поняття ,що визначається. Наприклад, визначення: «небанківська кредитна організація – це організація, яка не є комерційним банком», містить логічну помилку. Не є комерційними банками не тільки небанківські кредитні організації, але і промислові, будівельні торгові і інші підприємства.

Проте, це правило може не застосовуватися в тих випадках, коли відсутність будь-якої ознаки у поняття є істотною відзнакою поняття,що визначається від інших. Наприклад, припустимо визначення: «депозитом до затребування є будь-який депозит, що не є терміновим». Але в цьому випадку, щоб не припустити порушення принципу ясності, доцільно перед визначенням депозиту до затребування сформулювати визначення термінового депозиту.