Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів фінансових спеціальностей, страница 18

Аналітичну частину (другий розділ) рекомендується уявити в чотири підрозділи. Перший підрозділ повинен бути присвячений характеристиці підприємства (4-5 сторінок), а наступні три – аналізу його діяльності (в межах 7-9 сторінок), оформлених згідно із загальноуніверситетськими вимогами, тобто 35 строк на аркуші.

4.2.6.3. Оптимізаційний розділ

В третьому розділі приводиться обґрунтування пропозицій з вдосконалення тих сторін економічної діяльності, проблемні елементи яких були виявлені в аналітичній частині.

Пропозиції, що висловлюються в третьому розділі повинні вирішувати ті завдання, що були сформульовані у вступі. В багатьох роботах пропозиції зводяться до закликів: «треба посилити...», «удосконалювати...» тощо. Без розробки механізму реалізації таких пропозицій вони є безпідставними. Пропозиції необхідно довести до рівня конкретних методик, рекомендацій, до розробки форм документів, формулювань в нормативно-праві акти.

Вносячи пропозиції, доцільно пропонувати декілька варіантів рішення виявленої проблеми. Слід проаналізувати кожний з варіантів, вибрати оптимальний і не тільки прогнозувати позитивні результати його використання, але і запропонувати заходи з мінімізації ризиків негативних наслідків (адже у будь-якої великої ідеї є недолік, рівний або перевищуючий величину цієї ідеї).

Завданнями, що вирішуються в третьому розділі, як правило, є наступні:

−  огляд напрямів удосконалення предмету дослідження та пристосування їх до підприємства, що досліджується і оптимізація одного або декількох найбільш значущих елементів предмету дослідження, в тому числі з використанням математичних засобів і моделей;

−  використання можливостей обчислювальної техніки для вдосконалення окремих аспектів предмету дослідження.

−  розрахунок економічної ефективності пропозицій студента в частині вдосконалення діяльності підприємства по колу проблем, що вивчаються на прикладі умов функціонування суб'єктів ринку.

В цій частині роботи розглядаються основні резерви підвищення ефективності підприємства, що досліджується. Логіка викладення матеріалу в цій частині роботи повинна безпосередньо кореспондувати з теоретичним і аналітичним розділом.

Заходи або напрями, що пропонуються студентом з метою вдосконалення предмету дослідження, повинні чітко поділятися на дві частині: ті, що вимагають і ті, що не вимагають техніко-економічного обґрунтування. В оптимізаційному розділі повинні знайти відбивання обидва.

Передусім, повинні бути викладені їхня сутність, мета і засоби рішення; уявлені вхідні дані і виконані необхідні розрахунки, що зажадаються перед впровадженням в практику.

При обґрунтуванні впровадження інших заходів або напрямів розвитку, що не вимагають обґрунтування або при очевидній трудності їхнього здійснення, слід використати результати наукових досліджень і практичних досягнень в галузі управління фінансами на підставі авторитетних літературних джерел.

Рекомендується окремий підрозділ присвятити використанню математичних засобів і моделей в аналізі і прогнозуванні діяльності підприємства, що досліджується і розрахунку економічної ефективності від запропонованих студентом оптимізаційних заходів.

Типовими помилками, що допускаються студентами в оптимізаційному розділі роботи є:

−  дослідження в більшому ступені присвячене проблемам оптимізації предмету дослідження в загальному плані і практично не порушую його застосування до підприємства, що досліджується;

−  дослідження в третьому розділі здебільшого дублює другий розділ;

−  відсутність чітких висновків про результативність проведених досліджень: на чому воно ґрунтувалася, як відбувалося і що дало (які резерви поліпшення діяльності підприємства були ідентифіковані);

−  відсутність структурно-логічного зв’язку між аналізом проведеним в другому розділі і напрямками пошуку резервів оптимізації, що були здійснені у третьому розділі.