Дослідження та оптимізація параметрів амортизаторів легкових автомобілів при ТО та ремонті автомобілів на ВАТ “Кіровоград-Авто”, страница 2

В загальному розділі наведено характеристику автомобільного парку, що обслуговується на підприємстві, наведено кількісний та марочний склад автотранспортних засобів, їх пробіги з початку експлуатації та за останній рік станом на 1.01.2005 року.

В розрахунково-технологічному розділі розроблені норми проведення операцій ТО та ПР автомобілів на підприємстві, розраховується потреба в ТО і КР цих автомобілів на поточний рік, визначено розподілення трудомісткостей ТО і ПР за видами робіт при обслуговуванні автомобілів, визначаються режими роботи підприємства та корегуються штати підприємства; проводиться розробка технологічного процесу технічного обслуговування та ремонту вузлів підвісок легкових автомобілів.

В науковому розділі на основі аналізу причин втрати працездатного стану автомобілів, що звернулися на підприємство, визначаємо найменш надійну їх систему. Дослідження умов виникнення відмов цієї системи на основі грунтовного аналізу її конструкційних та експлуатаційних властивостей дозволило запропонувати комплекс заходів щодо підвищення її надійності та збільшення міжремонтного строку роботи.

В організаційному розділі розробляються заходи по оптимізації генерального плану підприємства з метою підвищення ефективності його роботи в цілому, організації робочих місць та покращення умов праці робітників, проводиться визначення кількості робочих постів та підбирається необхідне технологічне обладнання; розробляється план-графік проведення ТО та КР автомобілів.

Технологічний розділ містить розроблені технологічні карти та визначення норм часу на ТО та поточний ремонт елементів ходових частин автомобілів.

В конструкторському розділі проведено проектування універсального стенду для випробування амортизаторів, проведені конструкторські та перевірочні розрахунки по елементам стенду.

В економічному розділі розраховано собівартість проведення одної людино-години робіт по дільниці ТО та ремонту ходових частин, визначено витрати на проектування та виготовлення стенду, проведено розрахунок економічного ефекту від впровадження конструкторських розробок.

В розділі “Охорона праці” розкриваються небезпечні фактори які виникають на виробництві і запроваджуються різноманітні заходи щодо зменшення цих факторів.

В розділ “Безпеки життєдіяльності” розглянуто превентивні заходи до можливого радіоактивного забруднення території підприємства та проведено оцінку його стійкості до впливу дії електромагнітного імпульсу.

Вступ

Одним з основних напрямків розвитку економіки нашої країни є створення високоефективного автотранспортного господарства. Рішення даної задачі не можливе без систематичного та високоякісного проведення технічних доглядів за машинами; своєчасний та високоякісний ремонт автомобілів забезпечує їх постійну готовність до роботи, високу економічну ефективність виконуваних операцій.

Аналіз кількісного розподілу послуг по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів індивідуальних власників транспортних засобів виявив стійку тенденцію до збільшення попиту на проведення вищезгаданих операцій на спеціалізованих станціях авто сервісних підприємствах (АСП). Наукове підгрунття цього визначається комплексом причинно-наслідкових факторів серед яких можна виділити: підвищення фінансового стану власників автомобілів, омолодження парку транспортних засобів тощо.

Разом з тим перехід до ринкової системи господарювання гостро ставить питання підвищення ефективності виробництва АСП, якості послуг по ремонту і технічному обслуговуванню автомобілів, застосування передових методів організації і управління виробництвом для раціонального використання ресурсів, аналізу, виявлення і реалізації потенційних можливостей всіх ланок ринкової економіки і вимагає науково обґрунтованих підходів до їх вирішення. Не секрет, що на сьогодні оснащення більшості АСП, які раніше входили в розгалужену мережу станцій технічного обслуговування (СТО), не в повній мірі задовольняє сучасним вимогам, що свідчить про необхідність реорганізації (розвитку) їх виробничого процесу.