Дослідження та оптимізація параметрів амортизаторів легкових автомобілів при ТО та ремонті автомобілів на ВАТ “Кіровоград-Авто”, страница 15

При цьому фонди часу розділяємо на календарний, номінальний і дійсний фонди.

Календарний річний фонд часу (Фк) дорівнює добутку числа календарних днів в році на число часів в добу:

.

Номінальний річний фонд часу (Фн) робітників, цеху, дільниці, відділення при п’ятиденному тижні і однозмінній роботі:

, де Др – кількість робочих днів в році;

tc – тривалість зміни, год;

Дп – кількість передсвяткових днів в році, перед якими тривалість зміни скорочується на 1 год;

t1 – тривалість зміни в передсвяткові дні, год.

Приймаємо на 2006 рік  днів;  днів. Отже:

Дійсний річний фонд часу робітників менше номінального річного фонду на час втрат, що пов’язані з відпустками, виконанням державних і суспільних доручень тощо:

, де  - кількість відпускних днів в періоді, що планується; приймаємо =24 дня;

 - кількість відпускних днів робітниками – учнями у вечірніх та заочних закладах (10…40 днів на рік); приймаємо =25 днів;

 - кількість днів декретної відпустки, що дорівнює 1,3…1,6% від числа робочих днів у році; приймаємо =5 днів;

 - кількість днів невиходу на роботу в зв’язку з виконанням державних і суспільних доручень, що дорівнює приблизно 0,15…0,30% від числа робочих днів в році; приймаємо =1 день;

 - кількість днів інших невиходів на роботу (приблизно 0,5% від числа робочих днів в році); приймаємо =2 дня.

 - тривалість зміни, год; =8,2 год.

Річний фонд часу робочого поста:

, де  – кількість робітників, що одночасно працюють на даному робочому посту;

С – число змін роботи.

Річні фонди часу обладнання розділяють на календарні або так звані номінальні, і дійсні. Величина річного номінального фонду часу обладнання дорівнює:

.

Враховуючи однозмінний графік роботи підприємства та одночасне перебування на робочому посту одного робочого річний фонд часу робочого поста та річного номінального фонду часу обладнання складуть:

.

Для визначення спискової кількості обладнання використовуємо річний дійсний фонд часу, який враховує втрати робочого часу, що пов’язаний з проведенням ремонтів обладнання. Цей фонд часу визначається за формулою:

, де  - коефіцієнт, який характеризує використання обладнання по часу.

Величина  в значному ступені залежить від організації роботи служби головного механіка і інтенсивності експлуатації обладнання. Для автосервісних підприємств при однозмінній роботі  приймаємо рівним 0,97.

Тоді річний дійсний фонд часу обладнання складе:

.

2.6. Перевірочний розрахунок штатів підприємства

Штат автосервісного підприємства складається з виробничих і допоміжних робітників, інженерно-технічних робітників (ІТР), службовців, молодшого обслуговуючого персоналу (МОП), пожежно-сторожової охорони (ПСО).

Явочна і спискова кількість основних виробничих робітників визначаємо окремо для кожної спеціальності по трудомісткості робіт за формулами:

; , де Ря, Рс – відповідно явочна і спискова кількість робітників;

Т – трудомісткість кожного виду робіт згідно таблиць 2.5…2,6, люд-год;

Фн, Фд – відповідно номінальний і дійсний фонди часу робітника;

К – планований коефіцієнт перевиконання норм виробітку,

К = 1,05…1,2. Приймаємо К = 1,2.

Трудомісткість робіт при розрахунку кількості виробничих робітників приймаємо за всіма видам ТО та ПР дільниці або робочого посту.

Так, наприклад, явочна і спискова кількість діагностувальників складе:

;

.

Для інших спеціальностей розрахунки проводимо аналогічно, результати заносимо в таблицю 2.7.

Таблиця 2.7. Розрахунок кількості виробничих робітників підприємства