Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 9

Графіки рядів розподілу: полігон і гістограмма.

Графіки динамічних рядів: види й особливості побудови.

Практичне заняття 17.

Методи наочного зображення статистичної інформації.

1.  Розробка макета статистичної таблиці.

2.  Побудова статистичних графіків.

3. Економічний аналіз статистичних таблиць і графіків.


ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Загальні методичні вказівки

        Індивідуальне завдання передбачає рішення декількох завдань за даними одного статистичного масиву. Виконання завдання рекомендується  почати, уважно вивчивши й проаналізувавши вихідну інформацію. Розібравшись у наявних даних, необхідно правильно вибрати статистичний метод рішення відповідно до поставленої мети дослідження. Варто врахувати, що всі пропоновані індивідуальні завдання охоплюють різні розділи соціально-економічної статистики (статистика населення, макроекономічна статистика, правова статистика й ін.). Тому для їхнього виконання рекомендується активно використовувати додаткову літературу, список якої представлено у даному виданні.

        Оформлення індивідуального завдання повинне містити вихіднуумову, формулу й підстановку конкретних значень із пропонованого статистичного масиву. Допускаються короткі коментарі до рішення завдань.

        Індивідуальне завдання вважається виконаним, якщо всі проведені розрахунки завершуються аналітичним висновком.

         Термін здачі й захисту індивідуального завдання визначаються викладачем.

Варіант 1

Є наступні умовні дані по одній з галузей економіки за рік, чол..:

Середньооблікова чисельність працівників                                                    170000

Прийнято:

за напрямком служб зайнятості й працевлаштування                           19000

з ініціативи самого підприємства (організації)                                        2000

у порядку переведення з інших підприємстві й організацій                   1000

після закінчення вищих і середніх спеціальних навчальних закладів   7200