Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 3

Завданнями курсу «Статистика» є вивчення принципів організації статистичних спостережень, методів розрахунків показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів.

У результаті вивчення курсу студенти повинні:

знати       кількісні методи вивчення масових явищ і процесів;

уміти       аналізувати соціально-економічні процеси за допомогою статистичних показників;

розуміти  аналітичний зміст системи статистичних показників.

         Оволодіння навчальною дисципліною «Статистика» у кредитно-модульній системі передбачає вивчення лекційного матеріалу, роботу на практичних заняттях і виконання індивідуальних модульних завдань.

         Підсумковий контроль передбачений у формі іспиту.


Розподіл навчального часу ЗА темАМИ

Теми

Кількість годин

Форма контролю

у тому числі

Усього

Лекції

Практичні заняття

Самостій-на робота

Тема 1.

Предмет і метод статистичної науки. Основні категорії.

10

2

2

6

Опитування на заняттях

Тема 2. 

Статистичне спостереження.

10

2

2

6

-//-

Тема 3. 

Статистичне зведення й

групування.

12

2

2

8

-//-

Тема 4.

Статистичні показники.

30

6

6

18

Контрольна робота

Тема 5.

Аналіз варіації ознаки.

16

4

4

8

Опитування на заняттях

Тема 6.

Вибірковий метод.

Статистична перевірка гіпотез.

14

2

2

10

Контрольна робота

Тема 7. Аналіз інтенсивності динаміки. Статистичне прогнозування.

26

4

4

18

Опитування на заняттях

Тема 8.

Статистичні індекси.

28

6

6

16

Опитування на заняттях

Тема 9. Статистичні методи аналізу 

зв'язків між явищами.

24

4

4

16

Контрольна робота

Тема 10.

Статистичні таблиці. Статистичні графіки.

10

2

2

6

Опитування на заняттях

Усього

180

34

34

112

Іспит