Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 39

Додаток 2

Критичні значення коефіцієнта рангової кореляції Спірмена

при0,05

Обсяг вибірки

5

6

7

8

9

10

11

12

ρ

0,90

0,83

0,71

0,64

0,60

0,56

0,53

0,50


Навчальне видання

СТАТИСТИКА

Методичні рекомендації для студентів,

які навчаються за спеціальністю

6.050107 – Економіка підприємства

У п о р я д н и к    Комір Людмила Іванівна

В авторській редакції

Комп'ютерний набір Л. І. Комір

Підписано до друку 09.03.10. Формат 60×84/16

Папір офсетний. Гарнітура «Таймс».

Ум. друк. арк. 2,09. Обл. вид. арк. 3,01.

Тираж 5 пр. Зам. №

План 2010/11 навч .р., поз. № 9 у переліку робіт кафедри

Видавництво

Народної української академії