Статистика, методичні рекомендації для студентів, страница 23

Визначте:

1) середньооблікову чисельність працівників підприємства за певний період;

2) коефіцієнт обороту з прийому за зазначений період; коефіцієнт обороту з вибуття;

3) коефіцієнт плинності кадрів;

4) коефіцієнт заміщення робочої сили;

5) коефіцієнт стабільності кадрів.

Опишіть методику розрахунку даних показників.

Зробіть висновки за результатами розрахунків.

Методичні вказівки до рішення завдання

          Виконання завдання передбачає вивчення розділу соціально-економічної статистики «Статистика чисельності й рухи робочої сили» (див.  Экономическая статистика : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям и направлениям / [Ю. Н. Иванов, С. Е. Казаринова, Г. Л. Громыко и др. ; Под общ. ред. Ю. Н. Иванова]. – 2-е изд., доп. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 479 с.).

Варіант 17

         Є наступні макроекономічні показники держави за звітний період:

(ум. од.)

Назва показнику

Рівень показнику

Валовий випуск продуктів і послуг в основних цінах

574666

Проміжне споживання продуктів і послуг

274466

Чисті податки на продукти й імпорт

–248

Інші чисті податки на виробництво

2686

Споживання основних фондів

76392

Оплата праці працівників

141320

Видатки на кінцеве споживання

178008

Валове нагромадження основних фондів

80665

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів

43668

Експорт товарів і послуг

33668

Імпорт товарів і послуг

32586