Характеристика геологічних умов та флюїду. Розробка покладів. Теоретичні основи експлуатації свердловин. Збирання, транспорт і підготовка продукції свердловин, страница 57

Далі вже лише газоподібна частина продукції свердловини надходить до нижньої частини абсорбера А. В абсорбері газ рухається вгору, а абсорбент (рідина-поглинач) стікає вниз із «тарілки» на «тарілку». Відбувається взаємне перемішування газу й рідини, при якому рідиною поглинається або якийсь один цілісний компонент газу, або одночасно декілька компонентів. Застосовуючи різні поглиначі, можна добути продукцію свердловини: воду – гліколями, сірководень та вуглекислий газ – амінами, конденсат – масляними фракціями (дистилятами)  та ін. Осушений та очищений газ після абсорберів направляють у МГ. Насичений поглиненими речовинами абсорбент АН проходить фільтр Ф, теплообмінник Г,  і надходить у десорбер Д. У десорбері відбувається процес, зворотний поглинанню – десорбція, тобто виділення із насиченого абсорбенту речовини, поглиненої раніше в абсорбері. Роблять це, підігріваючи в кип'ятильнику воду чи абсорбент і пропускаючи гарячі пари знизу вгору через колону десорбера Д. Пари поглиненої речовини виходять через верх десорбера й конденсуються в конденсаторі К. Із конденсатора виходить вода В або товарна продукція ТП. Невелику частину В або ТП знову повертають у десорбер Д.

Відновлений до початкових заданих властивостей абсорбент, регенерований АР насосом Н, через теплообмінник Т подається до верхньої частини абсорбера. Цикл руху абсорбенту замикається. Деяка кількість абсорбенту виноситься з колон у вигляді парів та краплинок. Втрати абсорбенту компенсують, періодично додаючи свіжий розчин. Таким чином, при абсорбційному способі обробки газу необхідно проводити одночасно абсорбцію й десорбцію в двох колонах. Рух абсорбенту і заданий режим роботи забезпечується насосами, теплообмінниками, конденсатором та кип'ятильником. Абсорбційні установки можуть складатися із декількох пар колон: абсорбер – десорбер. Установки обладнані контрольно-вимірювальними приладами КВП і засобами автоматизації. Наведена на рисунку 5.11 блок-схема – принципова, за її зразком створюються різні конкретні технологічні схеми осушування та очищення продукції свердловини, а також газопереробні установки. Кожна з таких схем – індивідуальна й призначена для визначеного процесу. Але в кожній схемі, як правило, наявні всі блоки, подані на рисунку 5.11.

Адсорбційний спосіб обробки газу полягає у добуванні з газу вуглеводнів, шкідливих домішок і води твердими поглиначами. Поглинання відбувається за рахунок поверхневих сил молекулярного притягання в твердих пористих речовинах-адсорбентах або за рахунок розділення молекул при проходженні газу через пори речовин-цеолітів. У цеолітах пори співрозмірні з молекулами. Тому одні з молекул, більш дрібні, проходять через пори таких речовин, які називаються також «молекулярними ситами», а інші, більш крупні, затримуються. Потік розділяється на частини з різними розмірами молекул. Одночасно в цеолітах відбувається адсорбція. При адсорбції на твердій поверхні утворюється багатомолекулярний шар речовини, що поглинається. Шар цей можна потім відділити від поверхні, тобто провести десорбцію за рахунок прокачування гарячого газу. Адсорбційний спосіб обробки газу застосовують для осушування (силікагелем, алюмогелем, цеолітами) та очищення (боксити, цеоліти) газу, а також для добування із продукції свердловини важких вуглеводнів (конденсату), наприклад, активованим вугіллям.

Продукцію свердловини спочатку пропускають через краплевідділювач К (рис. 5.12), де від газу відділяються тверді й рідкі домішки. Потім газ пропускають зверху вниз через колонний апарат – адсорбер А-1. Із середини адсорберів на металевих сітчастих полицях насипаний шар адсорбенту. Осушений і очищений газ направляють у МГ. У той час як в А-1 іде поглинання – адсорбція, в А-2 проводять десорбцію. Для десорбції на виході з К невелика частина газу направляється в підігрівач П. «Гарячий» газ знизу вгору пропускають через А-2. Всі речовини, поглинуті раніше, переходять у «гарячий» газ. Цей газ регенерації, насичений десорбованими речовинами (водою, конденсатом тощо), охолоджується в холодильнику до температури конденсації речовин, які поглинаються. Рідина, вода В чи товарний продукт ТП відділяються від газу в сепараторі С, газ направляють у потік, що йде на адсорбцію, а товарний продукт – користувачам.

Рисунок 5.12 – Блок-схема адсорбційного способу обробки газу: