Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 21

Стовпчики K(am), K(as), Fh залишаються поки незаповненими (до виконання етапу кодування внутрішніх станів автомата), тобто структурні таблиці автоматів Мілі і Мура будуть частково напівоформленими таблицями.

Література: [5, с.151-153; с.286-296; 10, с.26-38].

Контрольні питання і завдання

1. Коли доцільно задавати автомат графом переходів, а коли структурними таблицями?

2. Які типи мов мікропрограмування використовуються для представлення мікропрограм виконання операцій?

3. Що називається мікрооперацією, мікрокомандою, логічною умовою?

4. У чому полягає зміст функцій операційного і керуючого автоматів?

5. Чим відрізняється обернена структурна таблиця автомата від прямої?

6. Які умови коректності ГСА?

7. У якого з автоматів (Мілі або Мура) кількість внутрішніх станів більше (для однієї і тієї ж ГСА)?

8. У чому відмінність мікропрограмного автомата від цифрового?

7 КОДУВАННЯ ВНУТРІШНІХ СТАНІВ ДЛЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ АВТОМАТІВ З ПРЯМИМИ ВХОДАМИ

7.1 Мета заняття

Вивчити одну з головних задач канонічного методу структурного синтезу автоматів; одержати навички виконання всіх етапів кодування внутрішніх станів автоматів для тригерів з прямими входами; усвідомити взаємозв'язок матриць переходів елементарних автоматів (ЕА) з прямими входами зі стратегією кодування внутрішніх станів автоматів.

7.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Спочатку треба за конспектом і рекомендованою літературою вивчити теоретичний матеріал, що відноситься до теми заняття. Потім з оберненої структурної таблиці автомата Мілі (див. розділ 6) скласти двостовпчикову матрицю переходів T, де в першому стовпчику i-й рядка вказується номер початкового стану am , у другому - номер стану переходу аs, а праворуч від матриці вказується вага pi (кількість переходів з am в as).

Якщо є декілька рядків з однаковими am і as , їх заміняють одним рядком із сумарною вагою. Потім необхідно виконати кодування внутрішніх станів автоматів для випадку застосування JK-тригерів (RS, T, E, R, S). При цьому слід застосовувати евристичний алгоритм кодування ВС, головною стратегією якого є мінімізація сумарної кількості змін станів ЕА на всіх переходах автомата.