Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 45

Таблиця Б.2

           Схема автомата Мілі приведена на рис Б.3.

Висновок: Синтезована электрична функціональна схема автомата Мілі з чотирма внутрішніми станами на семи корпусах интегральних мікросхем.

Рисунок Б.3 – Схема електрична функціональна автомата Мілі


Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з дисципліни

“ПРИКЛАДНА ТЕОРІЯ ЦИФРОВИХ АВТОМАТІВ”

для студентів напрямку «Комп’ютерна інженерія»

Упорядники:       КАКУРІН Микола Яковлевич

                              КулАК ельвіра Миколаївна

                             КАРАСЬОВ Андрій Леонідович

                                                          Відповідальний випусковий  Г.Ф. Кривуля

                             Редактор

План 2006, поз.  

Пiдп. до друку   .  .  .             Формат 60´84 1/16.  Спосіб друку – ризографія.

Умов.друк.арк.                      Облiк. вид.арк.      .                Тираж       прим.   

Зам. №                                    Цiна договiрна.

ХНУРЕ. Україна. 61166, Харків, просп. Леніна, 14

Надруковано в навчально-науковому

видавничо-поліграфічному центрі ХНУРЕ 61166, Харків, просп. Леніна, 14


Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

До друку і в світ дозволяю.

Перший проректор

__________________В.В. Семенець

“____”____________ 2006 р.

Методичні вказівки

до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів" для студентів напрямку «Комп’ютерна інженерія»