Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 15

Література: [конспект; 7, с.52-56; 3, с.98-99].

Контрольні питання і завдання

1. Які особливості упорядкування матриці переходів тригера?

2. Скільки рядків і стовпчиків є в матрицях переходів?

3. Які головні етапи алгоритму упорядкування матриць переходів елементарних автоматів?

4. Для чого необхідно враховувати взаємну залежність сигналів на входах тригера?

5. У чому зміст формули розкладання булевої функції по змінній Хi?

6. Як варто використовувати таблицю описів при упорядкуванні матриць переходів тригерів із кількістю входів, що перевищують два?

7. На які класи підрозділяються тригерні схеми за типом матриць переходів?

8. У чому переваги і недоліки асинхронних і синхронних тригерів?

5 ОПТИМАЛЬНИЙ СИНТЕЗ ЕЛЕМЕНТАРНИХ АВТОМАТІВ

5.1 Мета заняття

Вивчити головні прийоми канонічного методу синтезу автоматів; одержати навички оптимального синтезу одного типу елементарного автомата на базі іншого.

5.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Після вивчення теоретичного матеріалу даної теми за конспектом і рекомендованою літературою і перевірки ступеня засвоєння матеріалу за контрольними питаннями до даної теми варто приступити до виконання індивідуального завдання. У завданні необхідно виконати синтез одного типу тригера на базі іншого, що означає синтез найпростішої схеми тригера з мінімальною кількістю додаткових логічних елементів.

Спочатку за номером варіанта NВАР=ij і четвіркою чисел p’, q’, r’ і s’, отриманих раніше в практичному завданні 1, із табл.1.1 виписують типи тригерів, що відповідають цим числам.

Так для NВАР=ij=23 раніше отримано p’=0, q’=6, r’=3’, s’=2, яким відповідають наступні типи тригерів {JK, E, D, JK}=K. Початкову множину K тригерів варто розділити на два підкласи:

1.  Підклас тригерів K1 із незалежними значеннями сигналів на входах.

2.  Підклас тригерів K2 із залежними значеннями сигналів на входах.

З наявних у табл.1.1 десятьох типів тригерів з номерами 0-9 до першого підкласу відносять K1={0, 1, 2, 3, 7, 8}; до другого K2={4, 5, 6, 9}. У підкласи незалежних типів тригера включають у порядку зростання номерів. Для NВАР=23 отримано K1={0, 2, 3} і К2={6}.