Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 25

8.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Спочатку слід за конспектом і вказаною літературою повторити теоретичний матеріал, що відноситься до теми заняття. Для автомата Мілі з розділу 6 виконати кодування внутрішніх станів для випадку використання в частині автомата, що запам'ятовує, -тригерів.

При цьому треба використовувати алгоритм, орієнтований на випадок "тригер з інверсними входами". Він відрізняється від евристичного алгоритму, розрахованого на застосування JK-тригерів, по пп.3, 7, 9, 12. Нижче наведене детальне формулювання цих кроків:

3. Закодувати стани з першого рядка матриці M у такий спосіб: Кa1=00...00; Кb1=11...11.

7. Для кожного  знайдемо  - множина кодів, у яких кодова відстань до коду  дорівнює n1, де n -розрядність кодів і ще не зайнятих для кодування станів. Побудувати множина . Якщо  , то будується нова множина , де -множина кодів, у яких кодова відстань стосовно коду  дорівнює n-1. Якщо і , то будувати аналогічним способом  доти, поки не знайдеться . . Нехай

9. З множини  вибрати для кодування стана  код  , у котрого Wg=max Wg.

12. Обчислити коефіцієнти якості кодування

, де dr'(am, as)=n-dr(am, as).