Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 18

6. Який взаємозв'язок між матрицями переходів синхронного й асинхронного тригера того ж типу?

7. За яком критерієм оцінюється складність схеми синтезованого тригера для випадку використання інтегральних схем і базису Шефера?


6 ЗАСОБИ ЗАВДАННЯ МІКРОПРОГРАМНИХ АВТОМАТІВ

6.1 Мета заняття

Ознайомитися з головними засобами завдання мікропрограмних автоматів Мілі і Мура, із методикою виділення внутрішніх станів (ВС) і функцій керуючих автоматів за граф-схемою алгоритму (ГСА); навчитися відзначати внутрішні стани автомата по ГСА і складати прямі й обернені структурні таблиці автоматів.

6.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Спочатку слід за конспектом і вказаною літературою повторити теоретичний матеріал, що відноситься до теми заняття. Потім відповісти на контрольні питання, сформувати індивідуальне завдання.

За передостанньою та останньою цифрами шифру залікової книжки (4162ij) треба скласти вихідну ГСА (рисунок), обравши вихідні дві логічні схеми алгоритму (ЛСА).

Вихідну ГСА, що складається з чотирьох умовних (Х1, Х2, Х3, Х4) і восьми операторних вершин (без урахування початкової та кінцевої), одержують, з’єднуючи послідовно верхню частину з нижньою. Початкову вершину Y0 залишають тільки у верхнього підграфа, а кінцеву YК - у нижнього. Склад мікрооперацій для кожної мікрокоманди визначають із табл.6.1 за цифрами i, j шляхом попарного об'єднання підмножин Yli і Ylj , тобто підмножин мікрооперацій відповідних стовпчиків