Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 23

8.   Для кожного  знайти оцінну функцію

            де  - кодова відстань Хемінга між кодовими комбінаціями , ; pr- вага r-ого рядка матриці .

9.   Із множини  вибираємо для кодування стана  код  , для

      котрого Wg = min Wg.

10.   У матриці М’ викреслити рядки з цілком закодованими станами.

        Одержати в результаті нову матрицю М’.

11.  Перевірити нову матрицю М’. Якщо в матриці М’ не залишилося жодного рядка, то перейти до п. 12, якщо залишилися – то до п. 4.

12.   Обчислити значення коефіцієнтів якості кодування

,

де H – кількість рядків структурної таблиці.

Після кодування внутрішніх станів варто взяти напівоформлену обернену структурну таблицю автомата Мілі з практичного заняття 6 і цілком оформити її, заповнивши стовпчики K(am), K(as). Доповнити таблицю ще двома стовпчиками F2(am, as) і F3(am, as). Стовпчик F1(am, as) призначений для позначення сигналів збудження JK-тригерів, F2(am, as) – для T-тригерів (заняття 8) і F3(am, as) – для D-тригерів. Заповнення стовпчиків Fi(am, as) треба виконати по матриці переходів відповідного типу тригера. При заповненні стовпчика F2(am,as) слід використовувати результати кодування для JK – тригера, а для кодування станів автомата на D – тригерах достатньо проаналізувати стовпчик as оберненої структурної таблиці і застосувати частотний алгоритм кодування:

1.  Кожному стану автомата as  ставиться у відповідність ціле число Ns, що дорівнює числу переходів у стан as, (Ns дорівнює сумі ваг pr для кожного рядка з as або кількості дуг, що входять в as при графічному засобі завдання автомата).