Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 2


ВСТУП

Досягнення у створенні і застосуванні засобів обчислювальної техніки нині визначає не тільки рівень виробництва й організації різноманітних процесів керування, але й можливості фундаментальних досліджень в усіх галузях науки. Тому обчислювальна техніка стала важливим фактором науково-технічного прогресу і невід'ємною складовою частиною продуктивних сил в усіх технічно розвинених країнах світу.

Особлива увага на сучасному етапі розвитку науки і техніки приділяється застосуванню ЕОМ для підвищення ефективності наукових досліджень, автоматизації наукового експерименту, а також створенню автоматизованих систем керування технологічними процесами (АСУ ТП) і систем автоматичного проектування (САПР).

Велику роль в оволодінні сучасними методами проектування цифрової апаратури відіграє курс "Прикладна теорія цифрових автоматів", який знайомить студентів з фундаментальними поняттями булевої алгебри і теорії мінімізації цифрових функцій, з визначенням, типами і способами завдання цифрових автоматів, з прикладними задачами розробки й представлення алгоритмів функціонування цифрових автоматів, прищеплює навички до розробки вузлів і блоків ЕОМ на сучасній елементній базі в процесі роботи над курсовим проектом.

Крім логічних (комбінаційних) існують схеми, вихідні сигнали яких залежать не тільки від значень сигналів у даний момент часу, але й від значень сигналів, що надходять на входи автомата в попередні моменти часу, тобто від його передісторії.

У зв'язку з цією обставиною у визначення абстрактного автомата, що задається множиною з шести параметрів (вхідного алфавіту, вихідного алфавіту, внутрішнього алфавіту, функції переходів, функції виходів, початкового стану), вводиться поняття внутрішнього алфавіту (множини внутрішніх станів).

Стан саме і відповідає деякій пам'яті про минуле, дозволяючи усунути час як змінну і позначити вихідні сигнали як функцію станів і входів у даний момент часу.

Для проектування і синтезу цифрових автоматів застосовується математичний апарат теорії кінцевих (цифрових) автоматів.

Під час описання автомата фіксується деяка множина станів, у яких знаходиться автомат.