Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 10

 4. Як перейти від ПТП до СТП, від ПТП до функції переходів?

 5. Як побудувати ПТП синхронного тригера по ПТП асинхронного тригера того ж типу?

 6. На які класи підрозділяються тригери за способом запису інформації в тригер?

 7. Що означає динамічне керування записом?

4 УПОРЯДКУВАННЯ МАТРИЦЬ ПЕРЕХОДІВ ЕЛЕМЕНТАРНИХ

АВТОМАТІВ (ТРИГЕРІВ)

4.1 Мета заняття

Вивчити головні етапи алгоритму упорядкування матриць переходів елементарних автоматів; одержати навички упорядкування матриць переходів тригерів асинхронного і синхронного типів, оволодіти методом синтезу одного асинхронного тригеру на базі іншого асинхронного тригеру.

4.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Спочатку треба вивчити теоретичний матеріал даної теми за конспектом і рекомендованою літературою. Після самоперевірки ступеня засвоєння матеріалу теми слід виконати індивідуальне домашнє завдання. Для складання завдання варто скористатися четвіркою чисел p', q', r' і s', отриманими за номером варіанта NВАР=ij у практичних заняттях 1.

Індивідуальне завдання до практичного заняття 4 міститься у побудові матриць переходів асинхронного і синхронного тригерів для пунктів 1 і 2 індивідуального завдання (табл.1.1).

Формулювання пунктів завдання:

1. Скласти матрицю переходів тригера, що відповідає числу p'.

2. Скласти матрицю переходів тригера, що відповідає числу q'.

Синхронність або асинхронність тригера p' визначається парністю числа r', синхронність тригера q' визначається парністю або непарністю числа s'. При парності r' тригер p' береться синхронним, при непарності r' - асинхронним.

Аналогічно тригер q' вибирають синхронним, якщо s'-парне число, і асинхронним, якщо s' - непарне число. Наприклад, для NВАР=ij=23 маємо p'= 0; q'= ; r'=3; s'=2.

Інтерпретація індивідуального домашнього завдання в даному випадку така:

1. Скласти матрицю переходів асинхронного JK-тригера (r'- непарне);

2. Скласти матрицю переходів синхронного тригера E-типу (s'- парне число).

Слід пам'ятати, що в матрицях переходів синхронних тригерів має бути присутнім стовпчик синхровходу поряд з іншими інформаційними входами.