Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 7

7.  Яку відстань Хемінга варто вибрати для коду з виявленням t-кратної і виправленням l-кратної помилок?

8.  Чому дорівнює кількість контрольних розрядів коду Хемінга з виправленням одиничної помилки?

9. У чому зміст дискретизації (квантування) сигналу?

2 ТИПИ ЦИФРОВИХ АВТОМАТІВ І ЗАСОБИ ЇХ ЗАВДАННЯ

2.1 Мета заняття

Вивчити головні типи цифрових автоматів - автомат Мілі, автомат Мура, С - автомат і їхні головні параметри і засоби завдання; засвоїти алгоритм переходу від автомата Мілі до автомата Мура і зворотній перехід.

2.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Спочатку слід за конспектом та вказаною літературою повторити теоретичний матеріал, що відноситься до теми заняття, і потім виконати таке індивідуальне завдання:

         1. Скласти граф переходів цифрового автомата Мілі для керування комплектуванням деталей трьох типів А, B, С (вхідні сигнали). Деталі надходять до ділянки комплектування в безладній послідовності по головному конвеєру. Не використані в даному комплекті деталі автомат пропускає до іншої ділянки комплектування (виробляє вихідний сигнал Y3). Деталь, що входить до комплекту, але не потребується в даний такт, автомат повертає за допоміжним конвеєром на головний конвеєр (по сигналу Y2), деталь, що потребується для комплектування, автомат пропускає в комплект (по сигналу Y1).

        2.Склад комплекту визначається шляхом переведення номера варіанта завдання NВАР=ij у п'ятеричну систему числення і представлення його трьохрозрядним числам. Цифри i, j є відповідно передостанньою й останньою цифрами номера залікової книжки. Якщо число виявляється малим, то старший розряд (розряди) доповнюється нулем (нулями). Потім цифри п'ятеричної системи змінюються на тип деталі в комплекті за таким правилом: цифри 0 або 1 змінюються на А, цифри 2 і 3 на B, цифра 4 на С. Наприклад, при ij=98 NВАР=9810 =3435 і комплект складатиметься з набору деталей ВСВ.

         3. Від графічного способу завдання автомата Мілі варто перейти до табличного способу завдання автомата Мілі, уклавши таблиці переходів і виходів шляхом аналізу графа переходів.