Проектування цифрових пристроїв на основі САПР QUARTUS II: Практикум, страница 72

5. Відновити графічний файл, що реалізує спеціальний дешифратор 7-сегментного коду для відображення заданих шістнадцяткових цифр на основімакрофункції двійкового дешифратора (за п. 2.3 лаб. роботи №3) з метою включення до проекту макрофункції і створення текстового файлу.

6. Відновити графічний файл, що реалізує спеціальний дешифратор 7-сегментного коду для відображення заданих шістнадцяткових цифр на основісимвола двійкового дешифратора (за п. 2.5 лаб. роботи №3), з метою включення до проекту символа і створення текстового файлу.

7. Відновити графічний файл, що реалізує задану логічну функцію на основі створеного різновиду мегафункції (за п. 4.1 ... 4.3 лаб. роботи №4), з метою включення до проекту мегафункції і створення текстового файлу.

ВАРІАНТИ ЗАВДАННЯ 6

Побудувати пороговий елемент на суматорах і компараторах:

1) 2 з 5, 2) 3 з 6, 3) 3 з 7, 4) 4 з 8, 5) 3 з 5, 6) 4 з 6, 7) 3 з 8, 8) 4 з 9, 9) 4 з 5, 10) 5 з 8, 11) 6 з 9, 12) 7 з 10.

ВАРІАНТИ ЗАВДАННЯ 7

Розробити лінію передавання даних заданої розрядності з фіксацією вихідного коду на тригерах (як разок див. рис. А.1).

Варіант*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розрядність, n

5

4

8

6

11

10

12

9

13

14

*) Приn > 8 доповнити формувач адреси виходом a[3].

ВАРІАНТИ ЗАВДАННЯ 8

Спроектувати на основі регістра зсуву ЦПП (далі наводиться тип пристрою – варіант – дані у вигляді періоду кодової послідовності М або модуля N):

ГКП реверсивний – 1) N = (0000101); 5) М = 5; 9) N = (00101);

РІР  – 2) N = (01111); 6) М = 7; 10) М = 9;

ГКП– 3) М = 7; 7) N = (01011);  11) N = (0001101);  

РІР реверсивний – 4) М = 5; 8) N = (00011); 12) М = 6.

ВАРІАНТИ ЗАВДАННЯ 9

Спроектувати згідно з варіантом:

а) недвійковий лічильник із заданим модулем М і природним порядком лічби шляхом перетворення двійкового лічильника (далі наводиться варіант – модуль):

1) М =3, 4, 5 – програмовний;

2) М = 15;

3) М = 6, 7, 8 – програмовний;

4) М = 14;

5) М = 5, 10 – програмовний;

6) М = 13;          

7) М = 9, 10 – програмовний;

8) М = 12;

9) М = 10, 15 – програмовний;

10) М = 11;                              

б) недвійковий лічильник із заданим модулем М і природним порядком лічби на тригерах зі зворотними зв’язками (далі наводиться варіант – модуль – тип тригерів):

1) М = 11 – D;

2) М = 7 – JK – реверсивний;

3) М = 5 – RSC; 

4) М = 7 – D – реверсивний;

5) М = 9 – TE; 

6) М = 6 – RSC – реверсивний; 

7) М =10 – JK;

8) М = 6 – TE – реверсивний; 

9) М = 9 – JK;        

10) М = 5 – D – реверсивний.

ВАРІАНТИ ЗАВДАННЯ 10

Спроектувати згідно з варіантом безвентильний подільник частоти на JK-тригерах (далі наводиться  варіант – модуль):

1) М = 6;

2) М = 7;

3) М= 9;

4) М = 10;

5) М = 14;

6) М = 12;

7) М = 18;

8) М = 20;

9) М = 15;  

10) М = 17.

Приклад: див. лаб. робота №9, п. 4.2.


ДОДАТОК БПодпись: 155

Рисунок Б.1


Подпись: 156

Рисунок Б.2

Подпись: 157

Рисунок Б.3

Подпись: 158

Рисунок Б.4


 

Подпись: 159Рисунок Б.5


Подпись: 160Рисунок Б.6


Подпись: 161Рисунок Б.7


Подпись: 162Рисунок Б.8


Подпись: 163Рисунок Б.9


Навчальне видання

Віктор Леонідович Кофанов

Олександр Володимирович Осадчук

Дмитро Володимирович Гаврілов

ПРАКТИКУМ З ЦИФРОВИХ ПРИСТРОЇВ

НА ОСНОВІ САПР QUARTUS II

Практикум

Оригінал-макет підготовлено Гавріловим Д. В.

Редактор Скалоцька О. Д.

Науково-методичний відділ ВНТУ

Свідоцтво Держкомінформу України

серія ДК № 746 від 25.12.2001

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ВНТУ

Підписано до друку                     Гарнітура Times New Roman

Формат 29,7х42                       Папір офсетний

Друк різографічний                     Ум. друк. арк.

Тираж      прим.

Зам. № 

Віддруковано в комп’ютерному інформаційно-видавничому центрі

Вінницького національного технічного університету

Свідоцтво Держкомінформу України

серія ДК № 746 від 25.12.2001

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ВНТУ