Проектування цифрових пристроїв на основі САПР QUARTUS II: Практикум, страница 47

У такий спосіб послідовний код перетворюється в паралельний, отже, після n тактів (n – кількість розрядів коду) на виходах фіксатора вхідне слово sw1[] зчитується в паралельному коді. У разі потреби, тригери можна заповнити нулями натисненням і відтисненням ключа на вході очищення CLRN. Для індикації слова sw1[] в десятковій системі його двійковий код попередньо перетворюється в тетради ДДК за допомогою перетворювача двійкового коду у двійково-десятковий. Кожна тетрада надходить на свій дешифратор 7-сегментного коду і подається на відповідне знакомісце

7-сегментного індикатора MAX_DIGIT. Якщо значення коду перевищує 99, для індикації потребується більше двох знакомісць (за кількістю тетрад ДДК), але в прикладі наявність сотні індикується світлодіодом D1 (кількість сотень більше однієї можна індикувати у двійковій системі кількома світлодіодами).

 4.1 Визначити ім’я проекту 7ХХLPD, вибрати сім’ю мікросхем MAX7000S та тип EPM7128SL84-7.

4.2 Ввести до проекту мегафункції:

 а) створити графічний файл для мультиплексора, дати йому ім’я, наприклад, mx із включенням до проекту (у вікні збереження підняти прапорець Add file to current project). За допомогою програмного майстра MegaWizard Plug-In Manager створити потрібний різновид мегафункції, наприклад, mux7_1 і вставити його до файлу, ввести вхідні і вихідний порти, об’єднати входи до шини, дати портам імена та зберегти зміни у файлі із включенням його до проекту;

б) командою з меню File > Create / Update > Create Symbol Files for Current File створити символьний файл та відкрити його для перегляду (з типу файлів Graphic Files або Other Source Files).

Приклад: mx.bdf, .bsf, mux7_1.tdf;

в) аналогічним чином створити і ввести до складу проекту потрібний різновид мегафункції демультиплексора.

Приклад: dmx.bdf, .bsf, dmx1_7.tdf.

4.3 Створити файл блок-схеми і вставити до нього у вигляді блоків си­мволи мультиплексора і демультиплексора за п.4.2, фіксатора 7ХХfixator.bsf за п. 3, формувача адреси з файлу D:/quar-tus6.1work/9lab/9addr.bdf (у разі необхідності змінити розрядність адресного коду слід у файлі-зразку 700LPD клацнути символ 9addr кнопкою В2 > Open Design File, перенести його схему до свого нового файлу, внести зміни і зберегти із включенням до проекту та створити символ), а також перетворювача двійкового коду у двійково-десятковий (у вікні Symbol натиснути кнопку огляду та вибрати символ ../3lab/Bin8_BCD). Відтак вставити у вигляді блоків символи макрофункцій дешифратора 7-сегментного коду (до нового графічного файлу вставити макрофункцію та вхідний і вихідний порти, згорнути сигнали до шин, зберегти файл із включенням до проекту та створити символ), а також ввести вхідні і вихідні порти та, у разі потреби, додаткові елементи.

 4.4 З’єднати компоненти блок-схеми і розвести сигнали між блоками (див. лаб. роботу №6, п. 3.6, 3.7).

         4.5Імпортувати призначення виводів мікросхеми (див. лаб. роботу №4, п. 5.2)з файлу ../4lab/MAX_pin та скоригувати їх.

Приклад: 700LPD.bdf.

 4.6 Переконатися, що в проекті блок-схеми описано всі його складники (інакше відсутні додати, а зайві вилучити), виконати компіляцію проекту і налагодити його в разі виявлення помилок, переглянути застереження у вікні повідомлень та врахувати або знехтувати їх залежно від наслідків.

 4.7 Виконати функціональне моделювання та переконатися в правильності проектування пристрою.

Приклад: 700LPD.vwf.

         4.8 Відкрити вікно програматора, визначити режим програмування, зберегти CDF-файл та виконатифізичне програмування мікросхеми.

4.9 Розробити методику і виконати необхідні експериментальні дослідження. Порівняти результати досліджень з даними проектних файлів, зробити висновки.


8 РЕГІСТРИ

Мета роботи: дослідження типових регістрів; побудова ЦПП на основі регістрів; засвоєння основ застосування регістрів у проектах, використання шаблону оголошення регістрів (Register Declaration); визначення швидкодії за допомогою регістрового дисплея; засвоєння основ побудови послідовнісного пристрою як скінченного автомата.