Проектування цифрових пристроїв на основі САПР QUARTUS II: Практикум, страница 71

6. Ерофеев Ю. Н. Импульсные устройства: Учеб. пособие для вузов по спец. «Радиотехника». –  М.: Высшая шк., 1989. –  527 с.

7. Калабеков Б. А. Цифровые устройства и микропроцессорные системы: Учебник для техникумов связи. – М.: Горячая линия – Телеком, 2002. –  336 с.

8. University Program UP2 Education Kit. – Altera Corporation, v. 3.1, 2004.

9. Кофанов В. Л. Проектування цифрових пристроїв: Навч. посібник (електронний варіант).


ДОДАТОК А

ВАРІАНТИ ЗАВДАННЯ 1

Наведіть для кожної схеми (а...n) заданого рисунка значення константи або умовне позначення еквівалентного логічного елементу, якщо елемент A виконує таку логічну функцію (далі наводиться варіант – рисунок – функція): 1) А.1 – АБО,  2)А.1 – І,   3)А.1 – Виключне АБО,  4)А.1 – Заборона,   5)А.1 –  АБО-НЕ,  6)А.1 – І-НЕ,  7)А.1 – Виключне  АБО-НЕ, 8)А.1 – Імплікація, 9) А.2 – АБО, 10)А.2 – І,  11)А.2 – Виключне АБО, 12)А.2 – Заборона, 13)А.2 –  АБО-НЕ, 14)А.2 – І-НЕ, 15)А.2 – Виключне  АБО-НЕ,  16) А.2 – Імплікація.

Рисунок А.1

Рисунок А.2

Приклад. Дано:

Підставляючи змінні до схеми, маємо

де М2 – суматор за модулем два (рис. А.3).

ВАРІАНТИ ЗАВДАННЯ 2

Для заданої згідно з варіантом логічної функції y: а) побудувати таблицю відповідності і діаграму термів (Вайча-Карно); б)  навести досконалі (ДДНФ або ДКНФ) та мінімальні (МДНФ і МКНФ) форми; в) перетворити мінімальні форми до базисів І-НЕ, АБО-НЕ, І-АБО-НЕ; г) мінімізувати схему в базисі І-НЕ, АБО-НЕ чи мішаному, який забезпечує меншу складність;  д)  навести схеми за п. в, г.   

1) ;

2) ;

3) ;

4);

5) ;

6);

7);

8);

9)

10) .

ВАРІАНТИ ЗАВДАННЯ 3

1. Спроектувати на основі двійкового дешифратора перетворювач (дешифратор) до семисегментного коду для індикації шістнадцяткових цифр:

1) A, b, C, d; 2) A, b, C, d, E; 3) A, b, C, d, E, F; 4) A, C, E; 5) C, d, E, F;  6) b, C, d, E, F;  7)A, C, E, F; 8) A, E, F; 9) A, C, d, E, F; 10) C, d, E, F.

2. Розробити схему передавання даних заданої розрядності на основі шифратора і дешифратора (як зразок див. рис. А.1).

Варіант*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розрядність, n

9

8

7

6

11

5

12

15

13

14

*) Приn > 10 виключити дослідження DC 7-seg. або (та) ЦКП.

ВАРІАНТИ ЗАВДАННЯ 4

1. Спроектувати ЦКП для реалізації логічної функції, заданої згідно з варіантом завдання 2 (до лабораторної роботи №2) на мультиплексорах різної розрядності та вибрати оптимальний варіант.

2. Розробити схему передавання даних заданої розрядності на основі мультиплексора і демультиплексора (як зразок див. рис. А.1).

Варіант*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розрядність, n

5

4

7

6

11

10

12

9

13

14

*) Приn > 8 доповнити формувач адреси виходом a[3].

ВАРІАНТИ ЗАВДАННЯ 5

1. Записати апаратною мовою AHDL логічну функцію завдання 2 з лаб. роботи №2 (первісний вираз, але без операндів заборони і імплікації), розбити її на частини з метою введення логічних рівнянь за допомогою оператора Node; приклад див. на стор. 6.

2. Відновити графічний файл двійкового дешифратора згідно із завданням 3 (за п. 2.1 лаб. роботи №3) і скласти його таблицю відповідності з метою введення оператора цієї таблиці.

3. Відновити символ демультиплексора згідно із завданням 4 (за п. 5.1 лаб. роботи №4) і скласти його таблицю відповідності з метою введення умовного оператора.

4.Відновити графічний файл для реалізації мультиплексора розрядністю за власним вибором згідно із завданням 4 (за п. 2.1 лаб. роботи №4) і скласти його таблицю відповідності з метою введення оператора вибору.