Гендерний аспект приватного дискурсу

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. В.Н.КАРАЗІНА

Кафедра англійської філології

Факультет іноземних мов

Дипломна робота магістра

ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ ПРИВАТНОГО ДИСКУРСУ

Виконавець: студент V курсу

Науковий керівник:

кандидат філол. наук, доц.

Пироженко Ольга Григорівна

Рецензент:

кандидат філол. наук, доц.

Морозова Олена Іванівна

Дипломна робота

Рекомендована до захисту

Засіданням кафедри

Протокол № _____ від “_____” __________ 2007 р.

Зав. кафедри __________ Самохіна В.О.

Харків - 2007


ЗМІСТ

Вступ

4

Розділ 1. Теоретичні основи гендерного аспекту приватного дискурсу

1.1. Дискурс як мисленнєво-комунікативний феномен

1.1.1. Поняття ‘дискурс’ у світлі когнітивно-комунікативної парадигми

1.1.2. Дискурс та суміжні поняття

1.1.3. Типології дискурсу

1.1.4. Приватний та публічний типи дискурсу

1.2. Гендерні аспекти комунікації

1.2.1. Поняття гендеру у сучасній лінгвістиці

1.2.2. Загальна характеристика гендерних досліджень

1.2.3. Гендерні ролі комунікантів та стилі спілкування

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Комунікативні стратегії, прийоми і тактики і гендерний статус комунікантів у приватному дискурсі

2.1. Комунікативні інтенції і стратегії мовленнєвого спілкування

2.1.1. Сутність комунікативних інтенцій

2.1.2. Стратегії мовленнєвого спілкування

2.1.2.1. Розуміння стратегії мовленнєвого спілкування у лінгвістиці

2.1.2.2. Складові стратегій спілкування

2.2. Залежність комунікативних стратегій і тактик від гендерних статусів учасників приватного дискурсу

2.2.1. Кооперативні стратегії

2.2.1.1. Стратегія налаштування співрозмовника на позитив

2.2.1.2. Стратегія приваблення до особистості комуніканта

2.2.1.3. Стратегія спонукання до дій і відговорювання від дій

2.2.1.4. Стратегія запобігання, залагоджування конфліктів

2.2.1.5. Стратегія отримання прощення

2.2.1.6. Стратегія здобуття інформації

2.2.2. Некооперативні стратегії

2.2.2.1. Стратегії нападу і захисту

2.2.2.2. Стратегія відмови від взаємодії

Висновки до розділу 2

8

8

8

10

15

17

19

19

20

22

28

30

30

30

33

33

36

39

40

40

45

49

51

56

57

59

59

62

65

Загальні висновки

71

Список бібліографічного матеріалу

73

Список ілюстративного матеріалу

79

Додаток

80


ВСТУП

Проблеми комунікації знаходяться у центрі уваги сучасної лінгвістики. Лінгвісти звертаються до вивчення ефективності комунікативної взаємодії, різних аспектів спілкування, сфер, у яких протікає комунікативна взаємодія, загальних законів комунікації, впливу різних чинників на хід комунікації (наприклад, соціального, гендерного). На сучасному етапі розвитку лінгвістики приймається діяльнісний погляд на комунікацію, тобто комунікація являє собою взаємну діяльність комунікантів. Чому саме так здійснюється спілкування – питання сучасної комунікативної лінгвістики. Серед чинників, від яких залежить протікання комунікації, – характеристики комунікантів і сфера здійснення комунікації, згідно чого у сучасній лінгвістиці виокремлюються такі напрямки дослідження: соціальна лінгвістика, гендерна лінгвістика, дослідження різних типів дискурсу.

Актуальність дослідження полягає у тому, що воно спрямоване на розв’язання проблем комунікативної взаємодії, на встановлення особливостей мовлення і спілкування, залежно від гендерного аспекту, у приватному типі дискурсу, який являє собою досить невивчене явище.

Об'єктом дослідження є приватний тип дискурсу, а предметом дослідження – гендерні особливості даного типу дискурсу, які виявляються у тактиках, що експлуатуються комунікантами для реалізації певної комунікативної стратегії.

Мета дослідження полягає у встановленні гендерних особливостей приватного типу дискурсу. Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання наступних завдань:

·  визначити приватний тип дискурсу, описати його типові характеристики;

·  виділити типові стратегії, що реалізуються комунікантами у приватному типі дискурсу;

·  порівняти прийоми і тактики, що використовуються чоловіками і жінками для досягнення певної комунікативної мети.

Для досягнення поставленої мети і розв’язання конкретних завдань в роботі використовуються наступні методи і прийоми: прагматичний аналіз – для виокремлення стратегій, встановлення тактик; дискурс-аналіз – для встановлення характерних особливостей приватного типу дискурсу; порівняльний аналіз – для встановлення гендерних особливостей реалізації комунікативних стратегій; статистичний аналіз – для розкриття гендерних особливостей приватного дискурсу.

На захист пропонуються наступні положення.

1.  Приватному типу дискурса властиві наступні характеристики: сфера спілкування – це прототипово дім, сфера приватного, що є закритою для всього публічного, за чоловіком і жінкою традиційно і історично закріплені певні статуси.

Похожие материалы

Информация о работе