Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку витрат на виробництво (на прикладі Виробничого Об'єднання “Зоря”)

Страницы работы

Содержание работы


                                                ВСТУП

          Суть економіки підприємства складає визначення витрат та результатів виробництва, їх співвідношення. Порівняння витрат і результатів виробництва дозволяє оцінити ефективність роботи підприємства загалом. Грамотне відношення до витрат на всіх етапах виробничого процесу дозволяє знизити собівартість продукції до раціонального рівня, що в свою чергу дозволяє домогтися росту економічної ефективності, підвищенню прибутку.

          Процес організації бухгалтерського обліку та обліку витрат, як складової її частини розглядається на прикладі Виробничого Об’єднання “Зоря”.

          Основною метою дипломної роботи є аналізування стану організації бухгалтерського обліку та обліку витрат, їх планування, а також калькуляції собівартості продукції; виявити недоліки в організації бухгалтерського обліку та обліку витрат та розробити шляхи вдосконалення щодо виявлених недоліків.

          Основними задачами дипломної роботи є:

1.  Вивчення нормативно-законодавчої бази щодо обліку витрат на виробництво.

2.  Розглянути етапи обліку витрат, їх класифікацію та визначення, формування та облік собівартості продукції.

3.  Ознайомлення з організаційною структурою Виробничого Об’єднання “Зоря”, видами діяльності та об’ємами випуску продукції.

4.  Вирішення проблем, які існують на ВО “Зоря” в організації бухгалтерського обліку та обліку витрат, та їх вирішення шляхом вдосконалення бухгалтерського обліку.

Технологічною і методологічною основою для написання дипломної роботи є праці вітчизняних бухгалтерів, економістів з питань обліку та планування витрат калькулювання собівартості продукції. Також використовувались концепції та ідеї закладені в Положеннях і Законах України, стосовно бухгалтерського обліку.

Економічна частина дипломної роботи  складається з чотирьох розділів.

В першому розділі досліджується законодавчий та методологічний матеріал стосовно методам та етапам обліку витрат, класифікації витрат, загальних підходів та формування собівартості.

В наступному розділі відображена виробничо-економічна характеристика Виробничого Об’єднання “Зоря”: види діяльності, організаційна структура, об’єми випуску продукції.

В третьому розділі аналізується існуючий стан організації бухгалтерського  обліку та обліку витрат на Виробничому Об’єднанні “Зоря”. Розглянуто планування витрат, складання зведеної смети витрат на виробництво, складання планової та нормативної калькуляції, облік витрат та калькулювання фактичної собівартості продукції. Згідно аналізуючого стану виявляються недоліки організації бухобліку, шляхи вдосконалення яких відображені в четвертому розділі.

П’ятий та шостий розділ розглядають завдання кафедри “Екології” з Охорони праці та відповідно кафедри “Екології” з Охорони навколишнього середовища.

Сьомий розділ розкриває завдання кафедри “Технології суднобудування” стосовно розробки технічного процесу виготовлення деталі та розрахунок її трудомісткості та собівартості.

Дипломна робота виконана на ____листах, яка вміщує ____рисунків, ____таблиць. Список використаної літератури складається з _____джерел.

Графічна частина дипломної роботи представлена плакатами формату А-1, з яких один плакат відноситься до п’ятого розділу, а останні чотири до екологічної частини дипломного проекту.

РОЗДІЛ 1

Законодавчо-нормативні та теоретичні аспекти бухгалтерського обліку витрат виробництва

1.1. Склад витрат виробництва

Випуск будь-якої продукції потребує здійснення певних витрат, які випливають на величину собівартості.

Витрати на виробництво відрізняються за складом, економічним призначенням, питомою вагою у виготовленні та реалізації продукції, залежністю від обсягу виробництва тощо. Це робить необхідним групування витрат за визначеними ознаками. В залежності від характеру виробництва витрати поділяються за видами продукції (послуг) та етапами виробничого су (стадіями, переділами). Різні місця виникнення витрат передбачають їх облік за структурними підрозділами (цехами, відділами, ділянками, бригадами), за центрами відповідальності. Витрати також класифікуються за рядом інших ознак: за економічними елементами та статтями калькуляції, за цільовим призначенням, ступенем однорідності, способом включення до вартості, часом виникнення.

Згідно з П(С)БО 16 "Витрати" собівартість реалізованої продукції робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), реалізованої протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та понаднормативних виробничих витрат.   

До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:

·  прямі матеріальні витрати;

·  прямі витрати на оплату праці;

·  інші прямі витрати;

·  загальновиробничі витрати.

За способом включення до собівартості витрати поділяються на прямі та непрямі. Витрати на виробництво конкретного виду продукції, які безпосередньо включаються до її собівартості на підставі первинних документів, називаються прямими.

До складу прямих матеріальних витрат відносяться ті, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкту витрат, а саме:

·  сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, інші матеріальні витрати;

·  витрати на оплату праці: заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим на виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг;

·  інші виробничі витрати: відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація тощо.

Непрямі витрати - це витрати на виробництво, які не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом і тому потребують розподілу.

Загальновиробничі витрати є непрямими і включають витрати на управління виробництвом; амортизацію основних засобів і нематеріальних активів   загальновиробничого   (цехового,   дільничного,   лінійного) призначення; витрати на утримання, ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення; витрати на вдосконалення технології і організації виробництва;

на утримання виробничих приміщень; на обслуговування виробничого процесу; на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища; втрати від браку, оплату простоїв тощо.

За ступенем залежності від обсягів діяльності, витрати поділяються на змінні та постійні. Змінні витрати змінюються разом зі зміною обсягу виробництва. Постійні - це витрати, абсолютна величина яких залишається постійною або змінюється при зменшенні або збільшенні обсягу виробництва продукції, яка випускається, в невеликій кількості.

Майже всі прямі витрати є змінними. Виключення складають амортизація спеціального обладнання, орендна плата та деякі інші прямі витрати.

Загальновиробничі (непрямі) витрати також поділяються на постійні та змінні.

Похожие материалы

Информация о работе