Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку витрат на виробництво (на прикладі Виробничого Об'єднання “Зоря”), страница 24

Витрати  по  нормах  щодо  всіх  розділів   зведеного  обліку  (незавершене  виробництво  на  початок  і  кінець  місяця,  витрати  за  звітний  місяць,  а  також  списання  на  собівартість  випущеної  продукції)  відбиваються  по  єдиному  рівні  норм,  досягнутому  на  початок  місяця.  У  випадку  зміни  норм  на  початок  кожного  місяця  виробляється  переоцінка  нормативної  собівартості  незавершеного  виробництва  до  рівня  собівартості  по  цих  змінених  нормах.  У  випадку  зміни  норм  протягом  звітного  місяця  витрати  по  нормах  за  цей  місяць  коректуються  на  різницю  від  зміни  норм,  тобто  доводяться  до  рівня  норм  на  початок  місяця.

Переоцінка  незавершеного  виробництва,  викликана  змінами  норм,   виробляється  на  основі  дані  інвентаризації  незавершеного  виробництва  шляхом  множення  різниці  між  старою  і  новою  нормою  на  кількість  деталей, що  знаходяться  в  незавершеному  виробництві.  Якщо  інвентаризація  не  вироблялася,  незавершене  виробництво  переоцінюється  за  допомогою  коефіцієнтів,  обчислювальних  по  окремих  статтях  калькуляції.

Собівартість  товарного  випуску  відбивається  в  калькуляційних  відомостях, що  складаються  по  кожному  замовленню.  У  цих  відомостях  на  підставі  нормативних  калькуляцій   і  кількісних  даних  з  випуску  продукції  визначається  нормативна  собівартість  товарної  продукції  по  статтях  витрат.  До  загального  підсумку  нормативних  витрат  додають  суми  змін  норм  і  відхилень  від  них  і  визначають  фактичну  собівартість  товарної  продукції.

На  підставі  зведеного  обліку  витрат  на  виробництво  складаються  калькуляції  фактичної  собівартості,  що  використовуються  для  контролю  за  виконанням  плану  собівартості  як  окремих  видів,  так  і  всієї  товарної  продукції.

3.8. Основні недоліки організації бухгалтерського облік та обліку витрат.

Аналізуючи існуючий стан бухгалтерського обліку на Виробничому Об’єднанні “Зоря” можна виділити основні недоліки в організації бухгалтерського обліку витрат на виробництво, які загалом зводяться до недоліків в діючій системі автоматизації бухгалтерського обліку витрат на виробництво, а саме:

1.  Потребує уточнення інформаційних взаємозв’яків комплексу задач бухгалтерського обліку витрат на виробництво зі сміжними розділами обліку.

2.  Неавтоматизоване рішення окремих задач  (функцій) суміжних розділів обліку.

3.  Неавтоматизоване рішення окремих задач з бухгалтерського обліку витрат на виробництво (адміністративні та допоміжні витрати формуються вручну).

4.  В тих задачах обліку витрат на виробництво, які вже автоматизовані тех існує ряд недоліків:

-  деякі бухгалтерські проводки по рахункам формуються вручну;

-  не формуються окремі необхідні облікові регістри та вихідні форми.

5.  Діюча система нормативно-довідкового забезпечення комплексу задач з бухгалтерського обліку витрат на виробництво та суміжних розділів обліку також потребує розвитку з урахуванням їх перспектив.

6.  Недостатній рівень забезпечення окремих виробничих підрозділів засобами обчислювальної техніки, в зв’язку з чим:

-  господарські операції по обліку витрат не реєструються на машинних носіях (в БД) в реальному режимі часу;

-  виробничі підрозділи та бюро собівартості Головної бухгалтерії не мають можливості отримання подробних оперативних даних про витрати на виробництво в розрізі витратних центрів (підрозділів) та витратних об’єктів (видів продукції) за будь-який час або на визначену дату.

Тому можна зробити висновок, що система автоматизації бухгалтерського обліку взагалі (а зокрема, витрат на виробництво) потребує суттєвого розвитку.

РОЗДІЛ 4

Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку та обліку витрат на виробництво на Виробничому Об’єднані “Зоря”.

          4.1. Напрямки вдосконалення бухгалтерського обліку та обліку витрат на виробництво на Виробничому Об’єднанні “Зоря”

          На основі визначених недоліків організації бухгалтерського обліку витрат на Виробничому Об’єднанні “Зоря”, які розкриті в третьому розділі, визначаємо напрямки щодо вдосконалення бухгалтерського обліку та обліку витрат.

          Основними напрямками вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ВО “Зоря” є:

-  подальший розвиток методологічної бази обліку витрат

      на виробництво ;

-  розширення матеріально-технічної бази (обчислювальна техніка, програмне забезпечення, створення віддалених автоматизованих робочих місць, розвиток засобів зв’язку);

-  подальший розвиток існуючої системи автоматизації бухгалтерського обліку та обліку витрат на виробництво (власних розробок ПЗ );

-  розширення нормативно-довідкової бази з бухгалтерського обліку;

-  забезпечення взаємодії діючої системи автоматизації бухгалтерського обліку з іншими системами автоматизації  управління та обліку виробництва ( в першу чергу з системою ІТ-Підприємство);

-  проведення перпективних дослідженнь інших діючих  комплексних систем автоматизації бухгалтерського обліку з метою  подальшого розвитку діючої системи автоматизації на ВО “Зоря”.

-  забезпечення постійного росту кваліфікації персоналу у відповідності з урахуванням сучасних вимог до автоматизації бухгалтерського обліку.

4.2.  Пропозиції щодо вдосконалення організації бухгалтерського обліку та обліку витрат на виробництво. 

Одним з найважливіших кроків, яке вибрало ВО “Зоря” щодо вдосконалення автоматизації бухгалтерського обліку та загалом управлінської структури в рамках сформульованих напрямків є впровадження нової системи “ІТ-Підприємство”.