Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку витрат на виробництво (на прикладі Виробничого Об'єднання “Зоря”), страница 3

Цей рахунок активний, основний, витратний, призначений для обліку господарських засобів.

По дебету рахунку 23 "Виробництво" відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати та втрати від браку продукції (робіт, послуг), з кредиту списуються суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції (у дебет рахунків 26, 27), виконаних робіт та послуг (у дебет рахунку 90). За кредитом субрахунків обліку витрат допоміжних (підсобних) виробництв, з виконання некапітальних робіт у кореспонденції з дебетом рахунків 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" та субрахунків обліку витрат основного виробництва списується собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах виробів, споруд, робіт, послуг (інструменту, енергії, пари, транспортних і ремонтних послуг тощо).

Основні бухгалтерські проводки з обліку виробництва представлено в таблиці 1.1.

                                                                                                   Таблиця 1.1.                                                                                              

Основні бухгалтерські проводки з обліку виробництва

оп.

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Нараховано амортизацію основних

засобів та нематеріальних активів, що

використовуються у виробництві

23 "Виробництво"

13 "Знос

необоротних

активів"

2

Відпущено зі складу товарно-матеріальні цінності на потреби виробництва

23 "Виробництво"

20 "Виробничі запаси”

3

Відпущено у виробництво МШП

23 "Виробництво"

22 ”Малоцінні та  швидкозно-шуванні предме-ти"

4

Відображено вартість послуг, наданих

Допоміжним виробництвом цеху основного

Виробництва (передача продукції з цеху в

цех)

23 "Виробництво"

23 “Виробництво”

5

Списано на витрати виробництва втрати від технічно неминучого браку

23 "Виробництво"

24 “Брак у виробництві”

6

Використано частину готової продукції на потреби виробництва

23 "Виробництво"

26«Готова продукція»

7

Оплата готівкової витрати виробництва

23 "Виробництво"

30 "Каса"

8

Оплачено з поточного або валютного рахунку, з інших рахунків в банку витрати виробництва

23 "Виробництво"

31 «Рахунки в банках»

9

Оплачено з підзвітних сум витрати виробництва

23 "Виробництво"

372 "Розрахунки з підзвітними

особами"

10

Списано на собівартість продукції, робіт і послуг суми незадоволених претензій

23 "Виробництво"

374 "Розрахунки

за претензіями"

11

Віднесено на витрати виробництва

відповідну частину витрат майбутніх

періодів

23 "Виробництво"

39 "Витрати

майбутніх

періодів"

12

Проведено дооцінку незавершеного виробництва

23 "Виробництво"

423 "Дооцінка

активів"

13

Проведені відрахування до резерву на

Оплату відпусток виробничим

Робітникам

23 "Виробництво"

471 "Забезпечен-ня виплат від-пусток"

14

Акцептовано рахунок постачальника за послуги, надані для потреб виробництва (вода, пар, енергія, зв'язок тощо)

23 "Виробництво"

63 “Рзрахунки з постачальниками та підрядниками”

 

15

Нараховано заробітну плату виробничим робітникам та проведені відрахування на соціальне страхування від зарплати згідно з чинним законодавством

23 "Виробництво"

66 “Розрахунки з оплати праці”,

65 “Розрахунки за страхування”

 

16

Відображена послуги, призначені для

потреб виробництва, надані дочірніми

підприємствами та внутрішніми

підрозділами

23 "Виробництво"

682 “Внутрішні розрахунки”, 638 “Внутрішньо-господарські розрахунки”

 

17

Відображено заборгованість перед іншими підприємствам за надані ними послуги для потреб виробництва (в т.ч. по оренді, тран-спорту тощо)

23 "Виробництво"

685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

 

18

Оприбутковано лишки незавершеного

Виробництва, виявлені при інвентаризації в цехах допоміжних виробництв

23 "Виробництво"

71 “Інший операційний дохід”

 

19

Включено до собівартості продукції, робіт та послуг відповідну частку загальновироб-ничих витрат

23 "Виробництво"

91 “Загальнови-робничі витрати”

 

20

Віднесено на собівартість пр адукції, робіт і послуг вартість матеріальних цінностей, яких не вистачає в межах норм природного убутку

23 "Виробництво"

947 “Нестачі і втрати від псування цінностей”

 

21

Відображено вартість послуг допоміжних, виробництв, наданих для капітального будівництва

15 "Капітальні

інвестиції"

23 "Виробництво"

 

22

Повернено невикористані у виробництві матеріальні цінності; відображено вартість зворотних відходів

20 "Виробничі

запаси"

23 "Виробництво"

 

23

Відображено втрати від невиправного

Браку

24 "Брак у виробництві"

23 "Виробництво"

 

24

Оприбутковано напівфабрикати власного виробництва

25 "Напівфабри­кати"

23 "Виробництво"

 

25

Оприбутковано на склад готову продукцію

26 "Готова продукція"

23 "Виробництво"

 

26

Частину витрат допоміжних цехів включено до суми матеріального збитку, що підлягає відшкодуванню винними особами

375 "Розрахунки за

відшкодуванням

завданих збитків"

23 "Виробництво"

 

27

Включено до складу витрат майбутніх

періодів відповідну частину витрат виробництва

39 "Витрати

майбутніх періодів"

23 "Виробництво"

 

28

Списано витрати виробництв в частині наданих ними послуг (продукції) дочірнім підприємствам та внутрішнім підрозділам

682 "Внутрішні розрахунки",

683 "Внутрішньо­ господарські

розрахунки"

23 "Виробництво"

 

29

Відображено вартість послуг, наданих на сторону

903 "Собівартість

реалізованих робіт і

послуг

23 "Виробництво"

 

30

Проведено уцінку завершеного виробництва

946 "Втрати від знецінення запасів

23 "Виробництво"

 

31

Відображено виявлену при інвентаризації недостачу матеріальних цінностей в цехах допоміжних виробництв

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей

23 "Виробництво"

 

32

Списано на збиток втрати незавершеного виробництва внаслідок стихійного лиха, пожеж тощо

99 "Надзвичайні витрати"

23 "Виробництво"