Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку витрат на виробництво (на прикладі Виробничого Об'єднання “Зоря”), страница 13

Списання  матеріальних  цінностей,  використаних  на  виконання  замовлення  для  фізичних  осіб,  виробляється  на  підставі  «Акта  про  списання матеріальних  цінностей»  (Додаток  №__),  після  виконання  замовлення  і  його  оплати  замовником.

Матеріальні  цінності  необхідні  на  зміст  і  обслуговування  виробництва  («Загальвиробничі  витрати»)  цехи  одержують  зі  складу,  на  підставі  матеріальної  відомості,  по  «Вимозі»  у  цехову  комору.

Списання  матеріальних  цінностей  на «Загальнозаводські  витрати»    виробляється  по  «Акті  на  списання  матеріальних  цінностей»  (Додаток  №__)  із  указівкою  статей  витрати  і  видів  робіт, куди  витрачені  матеріальні  цінності  згідно  «Методичних  указівок…»Додаток  №___  .

Матеріальні  цінності, що  відносяться  до «Адміністративних  витрат»,  служби  і  відділи  заводу  одержують  через  свої  матеріальні  комори,  на  підставі  складених  матеріальних  відомостей,  що  повинні  бути  завізовані  відповідними  функціональними  службами  заводу  по  «Вимозі»  (Додаток  № ____)

Списання  матеріальних  цінностей  службами  і  відділами  заводу  виробляється  через  свою  матеріальну  комору  по  «Акті  на  списання  матеріальних  цінностей»  (Додаток  №__)  відповідно до  матеріальної  відомості  з  указівкою  статті  витрат  і  виду  робіт  куди  вони  використані .

Матеріальні  цінності  на  виготовлення  спецоснастки  й  інструмента  цеху  № 10  і  № 11  одержують  за  вимогою  на  підставі  матеріальної  відомості, що     складається  технологічним  бюро  цеху,  до  відкритих  УППО  замовленням.

Після  закриття  замовлення  матеріальні  цінності, що  йдуть  на  виготовлення  спецоснастки  й  інструмента,  списуються  на  відповідні  замовлення,  на  підставі  «Акта  про  списання  матеріальних  цінностей»  (Додаток  №__)  чи  по  «Вимогах»,  (Додаток  №__)  по  який  майстра  ділянок  одержували  матеріальні  цінності  з  матеріальної  комори.

Облік  і  списання  спецоснастки  і  спецінструменту  виробляється  по  первинних  документах  за  допомогою  програмного  забезпечення  в  ВІТ (ВАСУВ)  згідно  «Положення  про  планування  і  звітність  інструментальних  цехів»,  дивися  розділ 5  «Облік  руху  і  списання  оснащення»  Додаток №___  .

Послуги  допоміжних  цехів  № 70  і  № 75  по  забезпеченню  цехів  водою,  парою,  повітрям,  газом,  електроенергією,  теплом  і  ін.,  по  встановлених  лімітах,  списуються  на  послуги  допоміжного  виробництва  по  цехах,  замовленням  і  відповідним  статтям  витрат.

Послуги транспортного цеху  № 60  по  перевезенню  матеріальних  цінностей,  заготівель,  деталей,  готових  виробів  і  готової  продукції,  списуються  на  послуги   допоміжного  виробництва  по  цехах,  замовленням  і  відповідним  статтям  витрати.

Усі  документи  на  одержання  матеріальних  цінностей  і  списання  їх  на  виробництво  надходять  в  ВІТ (ВАСУП)  на  обробку.  Після  обробки  документів  в  ВІТ  вони  надходять  у  бюро  обліку  матеріалів  головної  бухгалтерії  на  збереження.

 Облік  використання  сировини,  матеріалів,  покупних  комплектуючих  виробів,  напівфабрикатів  і  палива  здійснюється,  за  допомогою  розробленого  ВІТ  програмного  забезпечення    в  розрізі  виробництв,  цехів  і  замовлень   - по  окремих  статтях  витрат  у  натуральному  і  вартісному  вираженнях.

 Фактичними  витратами  матеріальних  витрат  на  виробництво  вважається  фактичне  їхнє  використання  на  виготовлену,  прийняту  ВТК  і  здану  на  склад    продукцію  по  накладних  і  приймальням  актам.

 Для  контролю  за  використанням  сировини,  матеріалів,  покупних  комплектуючих  виробів,  напівфабрикатів  і  палива  на  виробництво  і  виявлення  відхилень  від  норм,  застосовується  документування  відхилень  від  норм.

 Відпустка  матеріальних  цінностей  понад  установлену  норму  витрати  внаслідок  допущеного  шлюбу,  заміни  матеріалу  й  ін.  виробляється  тільки  з  дозволу  керівника  підприємства,  головного  чи інженера  уповноважених  на  це  працівників  підприємства  за  вимогою  форми  № М10а  (АСУ)   (Додаток  №__).

 Шифри  причин  відхилень  від  установлених  норм  приведені  в  Додатку №__ .

При  передачі  вузлів,  деталей,   напівфабрикатів  і  заготівель  з  одного  цеху  в  іншій  для  подальшої  чи доробки  з  цеху  на  склад  готових  деталей  (СГД),  оперативний  кількісний  облік  переміщення  на  підставі  здавальної  накладної.

Одержання  вузлів,  деталей,  напівфабрикатів  і  заготівель  зі  складу  готових  деталей  (СГД)  виробляється  по  «Лимітно – забірних  аркушах»  чи  «Видаткової  накладної»  (Додаток  №___)  .

Облік  давальницьких  матеріалів  здійснюється  окремо  для  кожного  власника  матеріалів  по найменуваннях  і  цінам  матеріалів,  зазначеним  у  договорі   (у  супровідних  документах),  а  при  відсутності  цін – за  цінами  підприємства  на  аналогічні  товари.

Облік  давальницьких  матеріалів  на  складах,  у  цехах  і  на  виробництві  здійснюється  в  тім  же  порядку,  що  й  облік  власних  матеріалів.

Витрата  давальницьких  матеріалів  на  виробництві  визначається  з  урахуванням  усадки,  витяжки,  розширення,  утрат,  відходів  і  ін.,  передбачених  угодами  про  переробку  матеріалів,  технічним  умовам  і  іншим  документам, що  нормують  випуск  готових  виробів.

Вартість  сировини  і  матеріалів  замовника,  оплачених  підприємством,  включається  в  суму  витрат  на  сировину  і  матеріали  підприємства.  Давальницькі  сировина  і  матеріали,  що  не  оплачені  підприємством,  у витрати  на  виробництво  не  включаються.

З  витрат  на  виробництво  віднімається  вартість  поворотних  відходів.  При  цьому  їхня  вартість  списується  з  витрат  окремо  по  нормі  і  різниці  між  фактичною  кількістю  і  їхньою  кількістю  по  нормі  (відхиленням  від  норм).

Вартість  списаних  з  витрат  на виробництво  і  зданих  на  скрапобазу  відходів  відноситься  на  балансовий  рахунок  20.900  по  обліку  матеріальних  цінностей.