Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку витрат на виробництво (на прикладі Виробничого Об'єднання “Зоря”), страница 6

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Списана собівартість наданих

послуг (виконаних робіт)

903 "Собівартість

реалізованих робіт і послуг"

23 "Виробництво"

2

Списана собівартість реалізованої продукції

901 "Собівартість

реалізованої готової продукції"

26 "Готова продукція"

3

Списана собівартість реалізованих товарів

902 "Собівартістьреалізованих

товарів"

28 "Товари"

4

Списана сума нерозподілених

загальновиробничих витрат

90 "Собівартість

реалізації"'

91 "Загальновиробничі

витрати"

5

Відображена собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

79 "Фінансові

результати"

90 "Собівартість

реалізації"

Склад собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) представлено на рисунку 1.2. 

 


Рис. 1.2.  Склад собівартості реалізованої продукції

1.2.4  Облік загальновиробничих витрат

Загальновиробничими є витрати, пов'язані з обслуговуванням основних і допоміжних цехів і управлінням ними. Загальновиробничі витрати поділяються на постійні і змінні. Відповідно до П(С)БО 16 перелік і склад змінних  і   постійних  загальновиробничих  витрат  установлюється підприємством.

З метою більш повного виявлення резервів економії витрат на .обслуговування виробництва, їх планування і облік проводять за статтями затвердженої номенклатури. В таблиці 1.3 наведена номенклатура (склад) статей загальновиробничих витрат.

                                                                                                      Таблиця 1.3.

Номенклатура (склад) статей загальновиробничих витрат

з/п

Стаття витрат

Зміст і характеристика витрат

1

2

3

1

Витрати на управління

виробництвом

Витрати на оплату праці апарату управління цехами,

дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й

медичне страхування апарату управління цехами,

дільницями; витрати на оплату службових відряджень

персоналу цехів, дільниць

2

Амортизація

Амортизація основних засобів загальновиробничого

(цехового, дільничного, лінійного) призначення.

Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення

3

Витрати на утримання необоротних активів

Витрати на утримання, ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення

4

Витрати на утримання

виробничих приміщень

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень

5

Витрати на удоскона-лення технології і організації виробництва

Витрати, пов'язані з удосконаленням технологій та організацією виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності та інших експлуатаційних властивостей в ході виробничого процесу: витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи працівники, зайнятих удосконаленням технології і організації виробництва; витрати на сировину, матеріали, покупні комплектуючі і напівфабрикати; оплата послуг сторонніх організацій

6

Витрати на обслуговува-ння виробничого проце-су

Витрати на оплату праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи; медичне страхування робітників та апарату управлінню виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг)

7

Витрати на охорону

Праці, техніку безпеки і

охорону навколишнього

природного середовища

Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища

Витрати, пов'язані із забезпеченням правил техніки безпеки праці, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами технічної експлуатації, нагляду і контролю за діяльністю виробництв, цехів у встановленому законодавством порядку

8

Інші витрати

Витрати внаслідок технічно неминучого браку  якщо вони не виділяються в окрему статтю), оплата простоїв тощо

Облік виробничих накладних витрат на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного й допоміжного виробництва, а також витрат на утримання та експлуатацію машин і устаткування ведеться на  рахунку 91 "Загальновиробничі   витрати".   Цей  рахунок   не  застосовується підприємствами торгівлі.  Рахунок 91 - активний,  витратний, збірно-розподільчий, призначений для обліку господарських процесів.

По дебету рахунку 91 "Загальновиробничі витрати" відображається  сума визнаних витрат, по кредиту - щомісячне з відповідним розподілом списання на рахунки 23 "Виробництво" та 90 "Собівартість реалізації".

Аналітичний облік ведеться за місцями виникнення, центрами і статтями (видами) витрат або елементами.

Первинними    документами    при    відображенні    накопичення загальновиробничих витрат є накладна, рахунок, ВКО, виписка банку, авансовий звіт, розрахунок бухгалтери тощо. Щомісячне списання загальновиробничих витрат за відповідним розподілом оформляється довідкою (розрахунком) бухгалтери.

По   закінченні   місяця   загальновиробничі   витрати розподіляються за кожним цехом окремо між придатною продукцією і виправним браком, між товарною продукцією і незавершеним виробництвом, а також між виробами (групами виробів).