Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку витрат на виробництво (на прикладі Виробничого Об'єднання “Зоря”), страница 7

Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (часу роботи, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного періоду. Постійні виробничі накладні витрати розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (машино-години, заробітна плата, обсяг діяльності, прямі витрати тощо) при нормальній потужності яка визначається підприємством самостійно і відображається в обліковій політиці. При цьому під нормальною потужністю розуміють очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) в період їх виникнення. Усі розподілені витрати є елементами собівартості готової продукції та незавершеного виробництва. Загальна сума розподілених та нерозподілених   постійних   загальновиробничих   витрат   не   може перевищувати їх фактичну величину.

Розподіл загальновиробничих витрат виконується в наступній послідовності:

·  перший етап — всі загальновиробничі витрати поділяються на постійні (що не залежать від обсягів виробництва) і змінні (безпосередньо зв'язані з масштабами діяльності);

·  другий етап --вибір бази розподілу. В залежності від особливостей відповідних  виробництв  застосовуються  наступні  бази   розподілу загальновиробничих витрат:

1) пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників (без прогресивно-преміальних доплат). Може бути використаний в порядку виключення тільки на підприємствах з однаковим рівнем механізації і автоматизації виробництва (швейних, взуттєвих, шкіряних, консервних);

2) пропорційно витратам по переробці (хімічна, нафтопереробна промисловість);

3) пропорційно кількості (масі) виготовленої продукції (металургія. виробництво будівельних матеріалів, гірничодобувна промисловість);

4) пропорційно часу роботи об'єднання тощо

·  третій етап - визначення нормальної потужності підприємства, то вираження її в одиницях виміру вибраної бази. Щоб розрахувати нормальну потужність, необхідно врахувати не тільки чисто технічний потенціал обладнання, але і змінний режим роботи, тенденції попиту на продукцію тощо;

·  четвертий етап - обчислення суми постійних і змінних загальновиробничих витрат за умови досягнення підприємством нормальної потужності. Якщо ваше підприємство цього рівня ще не досягло, то без серйозного економічного прогнозування тут не обійтись;

·  п'ятий етап - розрахунок питомих показників постійних і змінних витрат на одиницю бази розподілу. Розділивши відповідні суми витрат на раніше визначену нормальну потужність, отримують планові нормативи змінних і постійних накладних витрат в розрахунку на одиницю бази (на кожну відпрацьовану машино-годину, на кожну гривню відрядної зарплати -промислово-виробничого персоналу, на одиницю випущеної продукції тощо);

Загальновиробничі витрати, які знаходяться в межах нормативів вважаються розподіленими і списуються в Д-т рах. 23 "Виробництво". Інші витрати є нерозподіленими і попадають в Д-т рах. 90 "Собівартість реалізації".

При розподілі постійних загальновиробничих витрат можуть виникати такі три ситуації:

І.Якщо фактичний обсяг виробництва менший за нормальну потужність, то у виробничу собівартість включається добуток нормативу постійних витрат на фактичний обсяг виробництва, тобто в собівартість включається лише частина постійних непрямих витрат: Д-т рах. 23; К-т рах. 91. Частина постійних непрямих витрат, що залишилася, є нерозподіленою і включається до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення: Д-т рах. 90; К-т рах. 91.

2. Якщо фактичний обсяг виробництва дорівнює нормальній потужності, то вся сума постійних витрат Включається у виробничу собівартість продукції: Д-т рах. 23; К-т рах. 91. .

3. Якщо фактичний обсяг виробництва більш нормальної потужності, то у виробничу собівартість одиниці продукції включається величина, що визначається діленням фактичної величини постійних витрат на фактичнийобсяг виробництва. Нерозподілених витрат немає: Д-т рах. 23; К-т рах.. 91

Основні бухгалтерські проводки з обліку загальновиробничих витрат наведені в таблиці 1.4.

                                                                                          Таблиця1.4.

Основні бухгалтерські проводки з обліку загальновиробничих витрат