Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку витрат на виробництво (на прикладі Виробничого Об'єднання “Зоря”), страница 30

          4.1. Напрямки вдосконалення бухгалтерського обліку та обліку витрат на виробництво на ВО “Зоря”.

          4.2. Пропозиції вдосконалення бухгалтерського обліку та обліку на виробництво ВО “Зоря”.

          розділ 5

Завдання кафедри “Екології” з “Охорони праці”.

Розділ 6

Завдання кафедри “Екології” з “Охорони навколишнього середовища”.

Розділ 7

Завдання кафедри “Технології судобудування”.

Висновок.

Список використаних джерел.

Додатки.

                                  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

        во-Виробниче Об’єднання.

        ВНОТіЗ-відділ наукової органїзації труда і заробітної плати.

        ПЖТК-поетапний журнал технологічного контролю.

        МШП-малоцінні швидкозношувальні предмети.

        ВТД-відділ технічної документації.

        ЛВ-літейне виробництво.

        ТМЦ-товарно-матеріальні цінності.

        ВІТ(ВАСУВ)-видділ інформаційної техніки.

        ВТК-відділ технічного контролю

        СГД-склад готових деталей.

        П(С)БО-Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

        НЗВ-незавершене виробництво.

        ПДВ-податок на додану вартість.        

                            Список використаних джерел

1.  Закони України (зі змінами та доповненнями):

-  “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від

     16.07.99р. - № 996-XIV;

-  “Про охорону праці” від 17.10.92р. - № 2694-ХІІ;

-  “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.91р. - № 1264-ХІІ.

2.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 21.12.99р. - № 318

3.  План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств, затверджений наказом міністерства фінансів України від 30.11.99р. - № 291

4.  Інструкція про застосування Плану розрахунків бухгалтерського обліку, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99р. - № 291

5.  Методичні рекомендації з формування собівартості продукції, затверджені наказом Державного комітету промислової політики України від 02.02.01р. - № 47

6.  Інструкція по обліку, формуванню та калькулюванню собівартості продукції на Виробничому Об’єднанні “Зоря”.

7.  Статут Виробничого Об’єднання “Зоря”

8.  Блюмберг В.А., Аксеров Ю.М. Прогресивные конструкции станочных приспособлений. – Л.: «Машиностроение», 1988

9.  Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку. – Житомир.: ПП “Рута”, 2001р.

10. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. – Житомир.: ПП “Рута”, 2000р.

11. Воронцов А.М. Охорона природи. – М.: “Лісова промисловість”, 1998р.

12. Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. – К.: «А.С.К.», 1998р.

13.  Соломенцев Ю.М. Методы и средства обеспечения безопасности труда в  машиностроении. – М.: «Высшая школа», 2000г.

14. Подосьонов Є.В. Технологічні засоби захисту навколишнього середовища. - М.: “Машинобудування”, 1995                                                           

РОЗДІЛ 5

Охорона праці

Необхідні умови існування людини та людського суспільства є діяльність, у тому числі трудова. Форми діяльності багатогранні, вони охоплюють практичні, інтелектуальні та духовні процеси, які виникають в суспільній, культурній, виробничій, науковій та інших сферах життя.

          Процес діяльності в більш загальному виді складається з двох елементів: людини та середи, які мають прямі та зворотні зв’язки. Система “людина-середовище” має дві мети: одна мета складається в досягненні визначеного ефекту, друга – в виключенні небажаних наслідків.

          Сфера знань, яка досліджує небезпеки, які діють в умовах виробництва, та які розробляють методи і засоби захисту працюючих від них, називається охорона праці.

Метою охорони праці – є збереження здоров’я  та забезпечення доброго самопочуття працюючих. Охорона праці має свої методи та засоби і їй притаманна визначена самостійність як сфера людської практики. Значною особливістю сфери виробництва є те, що працюючі тут підлягають впливу техногенної небезпеки – явище впливів та інших процесів, які визнають небажанні наслідки.

Охорона праці вирішує конкретне коло проблем, які відносяться до умов праці: умови праці не повинні спричиняти шкоди здоров’ю людини, яке оцінюється сучасними методами.

В теперешній час з переходом до ринкової економіки перед охороною праці, поряд з традиційними, виникають нові передбачені проблеми. Недобра економічна ситуація, яка склалась на багатьох сформованих в минулих десятиріччях машинобудівних підприємствах, оказує плановий вплив на стан охорони праці та затрудняє рішення конкретних проблем:

-  заміна морального та фізично застарілого обладнання;

-  забезпечення достатнього фінансування заходів з охорони праці на всіх рівнях управління;

-  стимулювання економічної заінтересованості роботодавців в забезпеченні здорових та безпечних умов праці;

-  підтримка на необхідному рівні внутрівідомчого контролю за охороною праці;

-  забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту та ін.

Погіршення економічної кризи  та діяльність профкомів безпосередньо на підприємствах привела до того, що на багатьох підприємствах взагалі не укладається колективний договір між робітниками та роботодавцем, а там, де вони укладалися – не виконувалися.

Але держава не стоїть осторонь від рішення існуючих проблем забезпечення здорових та безпечних умов праці. Основні принципи державної політики в області охорони праці сформульовані в Законі України “Про охорону праці”.

Державна політика в сфері охорони праці передбачає спільні дії органів законодавчої та виконавчої влади України, об’єднань роботодавців, профспілкових комітетів в обличчі їх відповідних органів та інших уповноважених робітниками органів по вдосконаленню умов та охорони праці, попередженню виробничого травматизму й професіональних захворювань.