Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку витрат на виробництво (на прикладі Виробничого Об'єднання “Зоря”), страница 8

 №

Оп.

Зміст господарської

Операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Нарахований знос

основних засобів та

Нематеріальних активів

Мгальновиробничого

Призначення

91 "Загальновиробничі

витрати"

13 “Знос необоротних активів”

2

Списані виробничі запаси

на витрати по

обслуговуванню

виробництва

91 "Загальновиробничі

витрати"

20 “Виробничі запаси”

3

Передані в експлуатацію

МШП Загальновироб- ничого призначення

91 "Загальновиробничі

витрати"

22 “Малоцінні та швидко-зношуванні предмети”

4

Оплачені готівкою

Загальновиробничі витрати

91 "Загальновиробничі

витрати"

30 “Каса”

5

Оплачені загальнови-робничі витрати з рахунку в банку

91 "Загальновиробничі

витрати"

31 “Рахунки в банках”

6

Списана на загальновироб ничі витрати сума раніше пред'явленої претензії, яка не підлягає задоволе-нню

91 "Загальновиробничі

виграти"

37 “Розрахунки з різними дебіторами”

7

Списана на загальнови- робничі витрати звітного періоду відповідна части-на витрат майбутніх

періодів

91 "Загальновиробничі

витрати"

39 “Витрати майбутніх періодів”

8

Акцептовані рахунки постачальників за послуги

по обслуговуванню цехів

основного та допоміжно-го виробництва (енергія, вода, газ, зв'язок тощо)

91 "Загальновиробничі

витрати"

63 “Розрахунки з постачаль-никами та підрядниками”

9

Нарахована заробітна

плата персоналу цеха та проведені відрахування на соціальні заходи від

зарплати згідно з чинним

законодавством

91 "Загальновиробничі

витрати"

66 “Розрахунки з оплати праці”

65 “Розрахунки за страху-ванням”

10

Відображені витрати по обслуговуванню вироб- ництва, що здійснюються дочірніми підприємства-ми та внутрішніми підрозділами, які мають окремі баланси

91 "Загальновиробничі

витрати"

68 "Розрахунки за

іншими операціями"

11

Списано суми витрат за

елементами на загально-виробничі витрати (для підприємств, що застосо-вують рахунки класу 8)

91 "Загальновиробничі

витрати"

80 "Матеріальні витрати"

81 "Витрати на оплату

праці"

82 "Відрахування на

соціальні заходи"

83 "Амортизація"

84 "Інші операційні

витрати"

12

Списано суму загально-виробничих витрат

23 '"Виробництво"

91 "Загальновиробничі

витрати"

13

Списано суму нерозподі-лених загальновиробни-чих витрат

90 "Собівартість

реалізації"

91 "Загальновиробничі

витрати"

14

Списано суму загальновн-робничих витрат

23 "Виробництво"

91 ''Загальновиробничі

витрати"

15

Списано суму нерозподі-лених загальновиробни-чих витрат

90 "Собівартість реалізації”

91 "Загальновиробничі

витрати"

1.3.  Облік витрат звітного періоду

1.3.1  Поняття витрат звітного періоду

На практиці не всі витрати, що відносяться до звітного періоду, безпосередньо пов'язані з виробництвом або придбанням товарів. Тому для визначення собівартості продукції або товарів розрізняють витрати, які відносяться на собівартість продукції, та витрати періоду.

Витрати на продукцію - це витрати, пов'язані з виробництвом продукції або з придбанням товарів для реалізації. На торговельному підприємстві витратами на продукцію є чиста вартість придбання товарів для реалізації.

Витрати періоду - це витрати, що не включаються до собівартості активів, а розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були здійснені. Підприємства, що виробляють продукцію, до цих витрат відносять витрати на здійснення таких функцій, як управління, маркетинг, дослідження, розробка тощо. На торговельних підприємствах витратами періоду е витрати.обігу.

Слід звернути увагу на те, що різні види витрат знаходять своє відображення в різних формах звітності.

 


Рис.1.3.  Відображення витрат у фінансових звітах

Таким чином, зазначений підхід до витрат є цілком обгрунтованим, оскільки, наприклад, витрати на оренду слід сплачувати незалежно від кількості придбаних або реалізованих товарів, але витрати на придбання товарів будуть покриті лише тоді, коли ці товари продадуть і отримають дохід.

Відповідно до П(С)БО 16 витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), поділяються на адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати.

1.3.2 Облік адміністративних витрат

Адміністративними   є   витрати,   пов'язані   із   обслуговуванням виробництва і управлінням ним в масштабі всього підприємства. До адміністративних витрат відносяться такі витрати:

·  загальні та корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

·  витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого адміністративного персоналу;

·  витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних  активів  загальногосподарського  призначення  (оренда, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, охорона);