Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку витрат на виробництво (на прикладі Виробничого Об'єднання “Зоря”), страница 9

·  винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);

·  витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);

·  амортизація  нематеріальних  активів  загальногосподарського призначення;

·  витрати на врегулювання спорів у судових органах;

·  податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);

·  плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;    

·  інші витрати адміністративного призначення.

Загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням  обслуговуванням підприємства, відображаються на   рахунку 92 "Адміністративні витрати". Рахунок 92 є активним, витратним, призначений для обліку господарських процесів.

По дебету рахунку 92 "Адміністративні витрати" відображається сума визнаних адміністративних витрат, по кредиту - списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

Аналітичний облік адміністративних витрат ведеться за статтями витрат або в розрізі елементів витрат.

Первинними    документами    при    відображенні накопичення адміністративних витрат є накладна, рахунок, авансовий звіт, ВКО, розрахунок бухгалтерії тощо.  Списання  адміністративних  витрат на фінансові  результати оформлюється довідкою (розрахунком) бухгалтерії.

Документування господарських операцій

Дані по рахунку 92 відображаються в Звіті про фінансові результати в рядку з аналогічною назвою.

Бухгалтерські проводки по рахунку 92 наведені нижче в таблиці 1.5.

                                                                                                 Таблиця 1.5.

Бухгалтерські проводки по рахунку 92 “Адміністративні витрати"

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуй. Дебет

очі рахунки Кредит

1

2

3

4

1

Нараховано знос основних засобів

Та нематеріальних активів загаль- ногосподарського призначення

92 "Адміністративні

витрати"

13 "Знос необорот-них активів"

2

Списано виробничі запаси на

Загальногосподарські потреби

92 "Адміністративні

витрати"

20 "Виробничі запаси"

3

Передано в експлуатацію МШП

Загальногосподарського призначення

92 "Адміністративні

витрати"

22 "Малоцінні та

швидкозношувані

предмети"

4

Включено до складу адміністра- тивних витрат вартість готової продукції, що використана для загальногосподарських потреб

92 "Адміністративні

витрати"

26 "Готова продукція"

5

Включено до складу адміністра- тивних витрат вартість товарів, що використані для загальногос-подарських потреб

92 "Адміністративні

витрати"

28 "Товари"

6

Оплачено готівкою загальногос- подарські витрати

92 "Адміністративні

витрати"

30 "Каса в

національній валюті

7

Списано на загальногосподарські

Витрати суму незадоволеної претензії

92 "Адміністративні .

витрати"

374 "Розрахунки за

претензіями"

8

Відображено витрати на службові

Відрядження управлінського персо-налу

92 "Адміністративні

витрати"

372 "Розрахунки з

підзвітними особами"

9

Списано на загальногосподарські

витрати звітного періоду відповідну

частину витрат майбутніх періодів

92 "Адміністративні

витрати"

39 "Витрати майбутніх

періодів"

10

Отримано юридичні послуги по

оцінці майна

92 "Адміністративні

витрати"

631 "Розрахунки з

вітчизняними

постачальниками

11

Нараховано фінансові санкції за

результатами перевірки податковими органами

92 "Адміністративні

витрати"

64 "Розрахунки за

податками й

платежами"

12

Нараховано заробітну плату адміністративному апарату та

проведені відрахування на соціальні

заходи від зарплати згідно з чинним

законодавством

92 "Адміністративні витрати"

66 "Розрахунки з оплати праці",

65 Розрахунки за

страхуванням"

13

Нараховано орендну плату,

комунальні послуги, ремонт,

здійснений сторонніми

організаціями, послуги зв'язку,

охорони, аудиторські, юридичні,

консультаційні послуги

92 "Адміністративні

витрати"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами

14

Списано суми витрат за елементами

на адміністративні витрати (для

підприємств, що застосовують

рахунки класу 8)

92 "Адміністративні

витрати"

80 "Матеріальні

витрати",

81 "Витрати па оплату праці",

82 "Відрахування на

соціальні заходи",

83 "Амортизація",

84 "Інші операційні

витрати"

15

Списано адміністративні витрати на

фінансові результати

791"Результат основ-ної діяльності"

92 "Адміністративні

витрати"

Відповідно даного розділу можна зробити висновок ,що витрати на виробництво у вартісному виразі формують її виробничу собівартість.Цей показник є одним з найважливіших економічних показників господарської діяльності підприємства, у якому дістають відображення зростання продуктивності праці, економія ресурсів, технічний пргрес