Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку витрат на виробництво (на прикладі Виробничого Об'єднання “Зоря”), страница 29

Назва статей витрат та показників

Розрахункові формули

Сума (грн.)

1

2

3

1. Сировина та матеріали з відрахуванням повернених відходів

М = Q · Цд – g · Цвідх.

Де,  Q - маса заготовки; Цд –ціна матеріалу; g – маса відходів; Цвідх. – ціна відходів.

М=8,67·1,49-2,37·0,32=12,92-0,76=12,16(грн)

12,16

1.  Основна заробітна плата працівників

Зпр.= Сітр. · S tш.к. = 0,636 · 145,64 = 92,6

Зосн.=1,4·92,6=129,7 (грн)

129,70

3. Додаткова заробітна плата працівників (15%)

Здод.=0,15·Зосн.=0,15·129,7=19,45 (грн)

19,45

5.  Відрахування

на соц.заходи (39,55%)

Зсоц.= (Зосн.+Здод.) · 0,3955 = 149,15 · 0,3955 = 58,91 (грн)

58,91

5. Загальноцехові витрати

ЗЦВ= 100% ●Зпр. =129,70(грн)

               100

129,70

6. Цехова собівартість

Соб.цех=гр.1+ р.2+ гр.3+ гр.4+ гр.5 = 12,60+129,70+19,45+58,91+129,70=349,92(грн)

349,92

7. Загальнозаводські витрати (70-120%)

ЗЗВ = 110% ·Зпр. = 110 · 129,70 =

100  100

= 142,67(грн)

142,67

8. Виробнича собівартість

ВС = гр.6 + гр.7 = 349,92 + 142,67 = 492,59(грн)

492,59

9. Позавиробничі витрати

 (2-5%)

ПВВ = 2% · 492,59  = 9,85(грн)

100%

9,85

10. Загальна собівартість

ЗС = 492,59 + 9,85 = 502,44(грн)

502,44

ВИСНОВОК

          Розглянута дипломна робота свідчить про те, що вивчення витрат, їх облік планування та калькуляція собівартості продукції є одною з складових частин бухгалтерського обліку і потребує більш ретельного вивчення.

Перший розділ дипломної роботи перетинає в собі теоретично-нормативну базу, яка допомогла поглибити знання у правовому законодавстві; розглянути сутність, класифікацію, методи обліку витрат та співставити  їх з реальним становищем організації бухгалтерського обліку та обліку витрат на Виробничому Об’єднанні “Зоря”.

Сучасний стан бухгалтерського обліку та обліку витрат на Виробничому Об’єднанні “Зоря” знаходиться на високорозвинутому рівні, як з точки зору організаційних процесів, так і з точки зору автоматизації. Але автоматизація бухгалтерського обліку в цілому, порівняно з існуючими системами автоматизації на ринку України, так і в розрізі обліку витрат почала не задовольняти потреби Виробничого Об’єднання “Зоря” в сучасних ринкових умовах. Тому можна зробити висновок, що основні недоліки в організації бухгалтерського обліку та обліку витрат зводяться до недоліків в існуючій системі автоматизації бухгалтерського обліку витрат на виробництво.

На основі існуючих недоліків розроблені пропозиції, щодо вдосконалення бухгалтерського обліку та обліку витрат на виробництво на ВО “Зоря” до яких відносяться:

-  покращення матеріально-технічної бази підприємства;

-  розширення нормативно-довідкової бази з бухгалтерського обліку;

-  впровадження вибраної системи автоматизації “ІТ-Підприємство” та стикування її з існуючою системою автоматизації;

-  подальше дослідження інших систем автоматизації з бухгалтерського обліку та обліку витрат;

-  подальший розвиток існуючої системи автоматизації.

По завданню кафедри “Екології” з Охорони праці зроблено аналіз шкідливих та небезпечних факторів, характерних для приміщень бухгалтерії, розрахована освітленість приміщення бухгалтерії та порівняна з нормами освітленості; розроблені заходи щодо забезпечення вдосконалення електробезпеки на Виробничому Об’єднанні “Зоря”.

По завданню кафедри “Екології” з Охорони навколишнього середовища розроблені заходи, щодо попереджень забруднення навколишнього середовища, а також розкриті заходи Виробничого Об’єднання “Зоря” по вдосконаленню газових турбін з точки зору екології.

По завданню кафедри “Технологія судобудування” розробився технологічний процес обробки деталі машинобудування (а саме: Головки переключення пульта управління газовою турбіною) на спеціальних бланках встановленого документа: “Комплект документів”. Також була розрахована на трудомісткість виготовлення деталі (Т (н/хв.) = 145,65) та собівартість виготовлення деталі по статтям витрат     (С (грн.) = 450,71).

ЗМІСТ
Перелік умовних скорочень
ВСТУП

          Розділ 1

Законодавчо-нормативні та теоретичні аспекти бухгалтерського обліку витрат виробництва.

1.1.  Склад витрат.

1.1.2 Мета та етапи обліку витрат виробництва.

1.1.3 Облік прямих виробничих витрат.

1.1.4 Характеристика основних методів калькулювання.

1.2.  Загальні підходи до формування та обліку витрат діяльності підприємства.

1.2.1 Основні вимоги до визнання та оцінки витрат.

1.2.2 Класифікація витрат.

1.2.3 Формування та облік собівартості реалізованої продукції.

1.2.4 Облік загальновиробничих витрат.

1.3.  Облік витрат звітного періоду.

1.3.1 Поняття витрат звітного періоду.

1.3.2 Облік адміністративних витрат.

Розділ 2

Виробничо-економічна характеристика Виробничого Об’єднання “Зоря”та аналіз обсягів виробництва

          Розділ 3

Характеристика стану бухгалтерського обліку та обліку витрат виробництва на Виробничому Об’єднанні “Зоря”.

3.1. Облік  витрат  по  статтях  калькуляції.

3.2.  Облік витрат і  калькулювання  фактичної  собівартості  продукції .

3.3. Особливості  формування  собівартості  продукції   при  використанні  давальницьких  матеріалів.

3.4. Складання  зведеного  кошторису  витрат  на  виробництво.               

3.5. Планування  витрат  виробництва.

3.6. Складання  планової  і  нормативної  калькуляції.

3.7.  Зведений  облік  витрат  на  виробництво  і  складання  звітної калькуляції  собівартості  продукції.

3.8. Основні недоліки організації бухгалтерського облік та обліку витрат.

Розділ 4

Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку та обліку витрат на виробництво