Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку витрат на виробництво (на прикладі Виробничого Об'єднання “Зоря”), страница 32

Для освітлення будемо використовувати люмінесцентні лампи типу ЛБ у світильниках ЛДОР, розташованих в двох рядах (Vp = 2)

Коефіцієнт відбиття стін і струму – індекс приміщення і:

І = А х В/Нр х (А + В),

де,  А і В – ширина та довжина у плані, (м),

        Нр – висота підвісу світильників над робочою поверхнею, (м): НР = 2м (при висоті приміщення 3м).

І = 5 х 9/2 х (5 х 9) = 1,7

При індексі і  - 1,7 із таблиці (СН і П ІІ – 4 – 79 Природне та штучне освітлення, Норми проектування) знаходимо коефіцієнт використання світлового потоку:

η – 0,83.

Розрахуємо світловий потік (Фп) у кожному ряду:

Фн = 300 х 45 х 1.1 х 1.2/2 х 0,83 = 12313, 25 Лм

Якщо кожний світильник обладнати двома лампами ( n = 2) потужністю 40 Вт та світловим потоком Фп = 3000 Лм, то необхідна кількість світильників у ряду:

N = Фп / Фп х n = 12313,25 / 3000 х 2 = 2,03 = 2

Ми бачимо, що для приміщення бухгалтерії потрібно 4 світильника. Ця кількість світильників відповідає нормативу.

Розробка заходів по забезпеченню вдосконалення електробезпеки.

Експлуатація виробничого обладнання пов’язана з використанням електричної енергії. Електричний струм, проходячи через організм людини, оказує термічну, електролітичну та біологічну дію, що визиває місцеві та загальні електротравми.

До основних засобів захисту від поранення електричним струмом також є:

-  забезпечення недоступності струмоведених частин, які знаходяться під напругою, для раптового дотику;

-  електричний розділ мережі;

-  знешкодження небезпечності ураження або появи напруги на корпусах, кожухах та інших частинах електрообладнання, що досягається застосуванням невеликих напруг, використанням подвійної ізоляції, вирівнюванням потенціалу, захисним заземленням, захисним відключенням та іншими засобами;

-  використання спеціальних електрозахисних засобів  - переносного обладнання та пристроїв (засобів індивідуального захисту);

-  організація безпечної експлуатації електрообладнання.

Недоступність струмоведучих частин електрообладнання для раптового дотику може бути забезпечена ізолюванням струмоведучих частин, розміщення їх на недоступній висоті, обгороженням та іншими засобами.

Електричне розділення мережі – це розділення електричної мережі на окремі електричні не пов’язані між собою ділянки за допомогою спеціальних розподільчих трансформаторів.

Для відведення небезпеки ураження струмом у випадку  пошкодження ізоляції переносного ручного електрообладнання та переносних ламп їх питають невеликою напругою не більш ніж 42 Вт.

Подвійна ізоляція  - це електроізоляція, яка складається з робочої та додаткової ізоляції.

Робоча ізоляція передбачена для ізоляції острумованих частин електрообладнання, забезпечення її нормальної роботи та захисту персоналу від ураження струмом.

Додаткова ізоляція  передбачається додатково до робочої для захисту від ураження струмом у випадку пошкодження робочої ізоляції.

Захисне заземлення – це передбачене електричне з’єднання з землею або з її  іквівалентом залізних неструмованих частин, які можуть оказатися під напругою.

Захисне відключення – швидкодіючий захист, який забезпечує автономне відключення електрообладнання при виникненні в ньому небезпечності ураження струмом.

Розглянуті технічні та інші електрозахисні засоби доповнюються на виробництві звуковою та світловою сигналізацією про наявність напруги або її відсутність в електрообладнанні, попереджаючими, писаними та вказівними плакатами, надписами та знаками безпеки.

    1. Визначити  перелік необхідних додаткових розробок щодо вдосконалення автоматизації бухгалтерського обліку та обліку витрат на виробництво.

       2. Визначити  послідовність розробки та впровадження  бухгалтерського обліку та обліку витрат на виробництво.

       3 .Визначити виконавців, джерела та необхідні обсяги фінансування вказаних робіт з урахуванням розвитку необхідної матеріально-технічної бази.

   4. Забезпечити  фінансування робіт ,пов’язаних  з впровадженням та супроводом системи “ІТ-Підприемство “ на ВО “Зоря” .

.     5. Забезпечити подальший розвиток методологічної бази обліку витрат на виробництво.    

          6.Забезпечити розширення матеріально-технічної бази (закупка обчислювальної техніки,  створення віддалених автоматизованих робочих місць, розвиток засобів зв’язку).

          7.Забезпечити створення додаткових нормативно-довідкових баз з автоматизації бухгалтерського обліку та обліку витрат на виробництво ( в зв’зку з розвитком діючої системи автоматизації).

           8.Здійсніти розробку  додаткового програмного забезпечення ,в зв’язку з   подальшим розвитком існуючої  системи автоматизації бухгалтерського обліку та обліку витрат на виробництво .

          9.Здійснити уточнення інформаційних взаємозв’яків комплексу задач бухгалтерського обліку витрат на виробництво зі сміжними розділами обліку та її частини.  

           10. Забезпечити взаємодію діючої системи автоматизації бухгалтерського обліку з  системою “ІТ-Підприємство” ( включаючи створення можливості  реєстрації господарськіх операцій по обліку витрат   на виробництво на машинних носіях в реальному режимі часу)

           11.Впровадити систему “ІТ-Підприємство” в промислову експлуатацію  (згідно з графіком розроботки та впровадження задач).

 12.Впровадити систему обліку витрат на виробництво (додаткові власні розробки) в промислову експлуатацію  (згідно з графіком розроботки та впровадження задач).

  13. Забезпечити постійну підготовку персоналу в зв’язку з підвищеними вимогами к рівню  його кваліфікації в зв’язку з впровадженням та експлуатації сучасної системи автоматизації бухгалтерського обліку та обліку витрат на виробництво, як складової її частини.

             14. Провести перпективне дослідження інших діючих  комплексних систем автоматизації бухгалтерського обліку з метою  подальшого розвитку діючої системи автоматизації бухгалтерського обліку та обліку витрат на виробництво на ВО “Зоря”.