Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку витрат на виробництво (на прикладі Виробничого Об'єднання “Зоря”), страница 28

При проходженні промислових викидів, пилу і газів через озеленену зону концентрація їх зменшується в два рази в порівнянні з концентраціями викидів, що проходять через неозеленену зону такої ж ширини. Тому Виробниче Об'єднання «Зоря» озеленює, упорядковує і зберігає зелені насадження виростають на її території .

Крім перерахованих вище заходів щодо оздоровлення повітряного середовища «Зоря» так само поліпшує екологічні  характеристики газотурбінних установок.

Починаючи з 1996 року технічні дані  передбачають доробку виробу ГПА-6, ДГ-90, ДН-80, що забезпечують поліпшення екологічних характеристик виробу.

Тобто емісія окислів азоту (Nox) повинна бути не вище 150 мг/м3, що відповідає викиду  Nox екологічним нормам. При цьому емісія окис вуглецю (CO) повинна бути 0-30 мг/м3.

Удосконалюючи паливно-горілочний модуль вузла камери згоряння газотурбінної установки, виробник домігся наступних результатів:

1.При одиночній паливній форсунці на 0,7-1,0 Ne,

         де  Ne-номінальна потужність.

                 Nох - 500-550мг/м3

                 CO – 5-10 мг/м3.

2.При мікрофанельной форсунці на 0,7-1,0 Ne

                Nох – 150мг/м3

                CO – 30мг/м3.

3.При семигорілочной форсунці на 0,7-1,0Ne

                Nох – 80мг/м3

                CO – 10мг/м3.

Зараз у лабораторіях підприємства випробуються розробки паливно-горілочного модуля з двох-зонною паливною форсункою з менш складною конструкцією в порівнянні із семигорілочной форсункою, що подає такі ж результати по екологічних характеристиках як і семигорілочна форсунка.

РОЗДІЛ  7

Технологія судобудування

Складовими частинами газових турбін, які виготовляє Виробниче об’єднання “Зоря” є деталі. Технологічний процес виготовлення деталі розглянуто на прикладі головки переключення двигуна на пульті управління, ескіз якої відображено на малюнку 7.1.

Для виготовлення даної деталі необхідно таке обладнання:

1.  Токарно-гвинторізний верстат.

2.  Горизонтально-протяжний верстат.

3.  Горизонатально-фрезерний верстат.

4.  Свердлильний верстат.

5.  Внутрішньошліфуфальний верстат.

6.  Круглошліфуфальний верстат.

Технологічний процес виготовлення деталі представлено у вигляді документа “Комплект документів”, які представлені в кінці даного розділу.

Розрахунок трудомісткості деталі виконуємо за формулою:

Tg = N · t ш.к.                                                                       [7.1]

             П        ,

де,  N – кількість деталей за звітний період;

       П – період виготовлення;

       t ш.к. – штучно-калькуляційний час.

В даному випадку кількість деталей (N) та період виготовлення (П) дорівнює одиниці (N = П = 1), тому трудомісткість деталі буде дорівнювати штучно-калькуляційному часу (Tg = t ш.к.)

Розрахунок штучно-калькуляційного часу виконуємо за формулою:

t ш.к. =  t ш.т. + t п.з.

                              N    ,                                                          [7.2]

де, t ш.т. – основний час виготовлення деталі;

 t п.з. – підготовчо-заключний час виготовлення деталі (час на підготовку робочого місця, перевірку справності обладнання, вимкнення обладнання);

В даному випадку кількість деталей дорівнює одиниці (N = 1), тому формула матиме такий вигляд:

t ш.к. =  t ш.т. + t п.з. =  Тg                                                    [7.3]

Виконаємо розрахунок трудомісткості деталей по операціям:

Т1 = t ш.т.  –  К1 = 7,62  + 25 = 32,62 (хвил.)

Т2 = t ш.т.  –  К2 = 3,04  + 25 = 28,04 (хвил.)

Т3 = t ш.т.  –  К3 = 0,79  +  12 = 12,79 (хвил.)

Т4 = t ш.т.  –  К4 = 3,14 + 16 = 19,14 (хвил.)

Т5 = t ш.т.  –  К5 = 7,17 + 20 = 27,17 (хвил.)

Т6 = t ш.т.  –  К6 = 1,78 + 17 = 18,78 (хвил.)

Т7 = t ш.т.  –  К7 = 1,11 + 16 = 17,11  (хвил.)

Загальна трудомісткість дорівнює:

Tg = 32,62 + 28,04 + 12,79 + 19,14 + 27,17 + 18,78 + 17,11 = 145, 65 (н-хвил.)          Розрахунок трудомісткості детально представлений в таблиці 7.1.

                                                                                            Таблиця 7.1.

Трудомісткість виготовлення деталі (н-хвил.)

Назва операції

Основний час виготовлення

(t ш.т.), хвил.

Підготовчо-заключний час (t п.з.),

хвил.

Трудомісткість

(T), н-хвил.

1. Токарно-гвінторізна

7,62

25

32,62

2. Токарно-гвінторізна

3,04

25

28,04

3. Горизонтально-протяжна

0,79

12

12,79

4. Горизонтально-фрезерна

3,14

16

19,14

5. Свердлильна

7,17

20

27,17

6. Внутрішньошліфувальна

1,78

17

18,78

7. Круглошліфувальна

1,11

16

17,11

Загальний час

24,65

121

145,65

Розрахунок собівартості деталі, яка виготовляється відображено в таблиці 7.2.

                                                                                                      Таблиця 7.2.

Розрахунок собівартості деталі