Організація та шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку витрат на виробництво (на прикладі Виробничого Об'єднання “Зоря”), страница 14

Правила  збору,  первинної  обробки  і  збереження  брухту  і  відходів  чорних  і  кольорових  металів  і  сплавів  викладені  в  стандарті  підприємства  СТП 260 – 226 – 96  затвердженого  головним  інженером  заводу  5  Червня  1996  року.

Здача  відходів  на  скрапобазу  виробляється  за  цінами  затвердженого  на  заводі  Прейскуранта  (див.  Додаток  №___   ).  

Поворотні  відходи  оцінюються

- за  зниженою  ціною  вихідного  матеріального  ресурсу  (ціні  можливого  використання),  якщо  відходи  можуть  бути  використані  для  основного  виробництва,  але  з  підвищенням  витрат  (зниженням  виходу   готової  продукції),  для  потреб   допоміжного  виробництва,  виготовлення  предметів  широкого  вжитку  (товарів  культурно – побутового  і  господарського   призначення)  чи  реалізовані  стороннім  підприємствам  і  організаціям. Ціни  на  відходи  матеріальних  ресурсів  розробляються  бюро  цін  Економічного  керування    і  затверджуються  першим  заступником  генерального  директора  заводу  -  директором  по  фінансам  і  економіці  заводу;

- за  повною  ціною  вихідного  матеріального  ресурсу,  якщо  відходи  реалізуються  стороннім  підприємствам  і  організаціям  для  використання  у  виробництві  іншої  продукції.

У  випадку  використання  відходів  на  підприємстві   на  виготовлення  продукції  основного  виробництва   облік  і  витрата  їх  здійснюється  в  тім  же  порядку,  що  й  облік  сировини  й  основних  матеріалів.

У  випадку  реалізації  (продажу)  відходів  їхня вартість  списується  з  відповідного  балансового  рахунка  обліку  матеріальних  цінностей  і  оформляється  як  відпустка  матеріалів  стороннім  організаціям.

- на  відміну  від  поворотних  відходів,  безповоротні  відходи  відбиваються  в  обліку  тільки  в  кількісному  вираженні.  У  зв'язку  з  тим,  що  кількість  безповоротних  відходів  впливає  на  величину  собівартості  продукції,  облік  загальної  величини  отриманих  відходів  ведеться  як  на  місцях,  так  і  по  конкретних  виробах.

          У  випадку,  коли  пряме  віднесення  отриманих  відходів  на  собівартість  окремих  видів  продукції  і  замовлень  ускладнений,  безповоротні  відходи  враховуються  загальною  масою  по  всій  продукції,  а  їхній  розподіл  на  окремі  вироби  здійснюється  пропорційно  кількості  випущених  виробів.

Вартість  усіх  матеріальних  ресурсів,  відпущених  на   виробничі  і  допоміжні  нестатки,  підлягає  розподілу  по  балансових  рахунках,  замовленням, статтям  витрат  і  цехам.

Облік  витрат  на  оплату  праці

Витрати  на  оплату  праці   визначаються  виходячи  з  відрядних  розцінок,  тарифних  ставок  і  посадових  окладів,  встановлюваних  у  залежності  від  результатів  праці,  його  кількості  і  якості  , що  стимулюють  і  компенсують  виплат,  систем  преміювання  працівників,  керівників,  фахівців  і  службовців  за  виробничі  результати.

Витрати  на  оплату  праці  враховуються  по  наступним  джерелах  фінансування:

n витрати,  які відносяться  на  собівартість  продукції;

n витрати, які відносяться  за  рахунок  результатів  діяльності  підприємства;

n витрати  на  оплату  праці  за  рахунок  прибутку, що  залишається  в  розпорядженні  підприємства;

Фактичні  витрати  на  оплату  праці, які відносяться  на  собівартість  продукції,  враховуються  по  статтях  калькуляції  «Основна  заробітна  плата»,  «Додаткова  заробітна  плата»,  а  також  у  комплексних  статтях  калькуляції.

До  витрат  на  оплату  праці,  що  відносяться  на  результати  діяльності  підприємства,  відносяться:

n витрати  по  анульованих  виробничих  замовленнях  і  державних  контрактах;

n витрати  на  зміст  законсервованих  виробничих  потужностей  і  об'єктів  за  рішенням  Кабінету  Міністрів  України,  крім  витрат, що  відшкодовуються  за  рахунок  інших  джерел;

n не  компенсовані  винними  збитки  від  простоїв  по  внутрівиробничих  і  інших  причинах,  а  також  суми  виплат  працівникам  за  час  змушеного  простою;

n витрати,  зв'язані  з  чи  запобіганням  ліквідацією  наслідків  від  стихійного  лиха;

n витрати  на  некомпенсовані  збитки  від  пожеж,  аварій,  інших  надзвичайних  подій,  викликаних  екстремальними  ситуаціями.        

До  витрат  на  оплату  праці  за  рахунок  прибутку, що  залишається  в  розпорядженні  підприємства  й  інших  цільових  надходжень,  відносяться  виплати  у  формі  винагород  за  підсумками  роботи  за  рік,  премії  по  спеціальних  системах  і  положенням,  компенсаційні  й  інші  грошові  і  матеріальні  виплати,  не  передбачені  актами  законодавства,  чи  понад  установлений  зазначеними  актами  норм.

Шифри  видів  нарахувань  стосовних  до  основній  і  додатковий  заробітного  плата,  а  також  вироблених  за  рахунок  прибутку, що  залишається  в  розпорядженні  підприємства  приведені  в  Додатку  №__    .

Облік  заробітної  плати  включає: 

 -  облік  витрат  на  виробництво   по  нормах; 

 -  облік  відхилень  від  норм.

Під   витратами  в  межах  норм  розуміють  плату  за  фактично  виконану  роботу,  передбачену  встановленої  на  підприємстві  технологією, що  діють  нормами  і  розцінками.

До  відхилень  від  норм  відноситься  оплата  додатково  виконаних  операцій,  не  передбачених  установленим  технологічним  процесом  і  викликаних  відхиленнями  від  нормальних  умов  виробництва.

Для  обліку  заробітної  плати  на  підприємстві  затверджені  наступні  форми  первинних  документів:

n Виробниче  завдання,  Додаток ___.

n Рапорт  майстра  про  виконання  змінного  виробничого  завдання  робітниками  ділянки,  Додаток  ___.

n Доплатне  убрання,  Додаток  ___.

n Листок  на  оплату  простоїв  (форма  № 117 – 59),  Додаток  ___

n Табеля  на  бригаду  (форма  № 137 – 59),  Додаток  ___.

Порядок  заповнення  форм  вище  перерахованої  платіжно – нормувальної  документації викладений  у  «Інструкції  з  оформлення  платіжно – нормувальної  документації»,  (Додаток  № ___.)