Облік і аудит виробничих запасів та шляхи їх вдосконалення

Страницы работы

Содержание работы

ДОПОВІДЬ

Шановний Голова та члени державної екзаменаційної комісії, на ваш розгляд пропонується дипломна робота на тему: "Облік і аудит виробничих запасів та шляхи їх вдосконалення".

Однією з головних умов ефективного управління будівельного підприємства є достовірність та своєчасність інформації про виробничі запаси, яка є обов'язковою умовою безперервності технологічних процесів виробництва. Таку інформацію дає бухгалтерський облік та аудит виробничих запасів, які є професійною областю досліджень дипломної роботи.

Об'єктом дипломної роботи є товариство з обмеженою відповідальністю ____________________________, яке створене в 1998 році.

Мета дипломної роботи полягає у вивченні теоретичного, практичного досвіду організації бухгалтерського обліку і аудиту виробничих запасів та розробці шляхів їх вдосконалення.

На підприємстві ________________________________ результатом проведеного дослідження є розв'язання недоліків організації бухгалтерського обліку та аудиту виробничих запасів. Мета, яка була поставлена перед дослідженням виконана, що дозволяє зробити такі висновки.

В дипломній роботі проаналізовані основні законодавчо-нормативні та теоретичні аспекти бухгалтерського обліку та аудиту виробничих запасів, виявлено такі недосконалості та суперечності, існуючі в обліку:

1. постійна зміна нормативно-законодавчої бази;

2. суперечність Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" та П(С)БО 9 „Запаси", відносно переліку методів оцінки запасів, що використовуються;

3. відсутність у законодавчо-нормативній базі принципів ведення аналітичного обліку виробничих запасів;

4. загальні міркування і відсутність конкретних практичних порад у МСА для аудитора, які навряд чи можуть бути використані у практичній діяльності підприємства (розміщення аудиторських перевірок не за стадіями технологічного процесу;

5. не подано рекомендації щодо узагальнення результатів перевірки);

6. розбіжності у думках економістів відносно класифікації запасів, вибору ефективнішого методу оцінки виробничих запасів.

Усе це ускладнює облік виробничих запасів на підприємстві.

Проведений аналіз організації обліку виробничих запасів на __________________________________, яке займається виконанням ремонтно - будівельних робіт показав що стан бухгалтерського обліку підприємства за 2005 рік в основному відповідає вимогам Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та законодавчо - нормативним документам по організації бухгалтерського обліку виробничих запасів. Річна фінансова звітність за 2005-06 р.р. складена відповідно до вимог П(С)БО та подана в установлений термін.

За останні 2 роки аналіз фінансового стану підприємства показав, що: на підприємстві зменшився чистий прибуток за рахунок вкладання грошових коштів, отриманих у 2004 році у розширення об'єктів виробництва у 2005 році, з метою отримання чистого прибутку у 2006 році; збільшилась сума оборотних активів; спостерігається тенденція до збільшення обігу виробничих запасів, за рахунок сировини та матеріалу для виконання ремонтно-будівельних робіт; швидкість оборотності виробничих запасів за 2005 рік зменшилась за рахунок початку будування житла; забезпеченість основними виробничими запасами на підприємстві виконується в неповному обсязі; в цілому дані показників фінансового стану характеризують підприємство як фінансово стійке, яке може своєчасно погасити свої борги кредиторам.

Ретроспективний аналіз організації та обліку виробничих запасів на товаристві показав, що:

1.  в Наказі про облікову політику відсутні термін проведення інвентаризації виробничих запасів, Графік надходження до бухгалтерії первинних документів з вказанням строків подання документів;

2.  інвентаризація товарно-матеріальних цінностей за 2005 рік проводилася з порушенням Інструкції [13], не були дотримані строки документального оформлення та відображення в обліку результатів проведення інвентаризації ТМЦ, відсутні підписи окремих членів інвентаризаційної комісії, мають місце помилки і виправлення у інвентаризаційних описах;

3.  по окремим МВО в договорах про матеріальну відповідальність відсутній підпис;

4.  виявлено залік пересортиці матеріальних цінностей на суму 1710,00 гривень, недотримання правил зберігання товарно-матеріальних цінностей (фарба зберігалась поряд із матеріалами, виготовленими з деревини, що суперечить пожежній безпеці);

5.  за березень, листопад, грудень 2005 року на підприємстві мають місце доручення, видані підзвітним особам, за якими не отримані матеріальні цінності, та доручення не були повернені у призначений термін;

6.  у внутрішніх документах за травень 2005 року з обліку запасів (прибуткові накладні, накладні - вимоги на відпуск (на внутрішнє переміщення) матеріалів) мають місце виправлення, не всі реквізити   заповнені, на  окремих  не   проставлені   підписи; не   здійснюється контроль за обліком руху запасів, первинних документів на видачу запасів у виробництво оформлюються без обліку встановлених лімітів;

7.  окремі бухгалтерські проводки не відповідають вимогам П(С)БО 9 та Інструкції № 291;

8.  зарахування запасів на баланс товариства виконується за первісною вартістю, але до її складу не включають транспортно - заготівельні витрати.

На  ________________________________ в цілях вдосконалення обліку та аудиту  виробничих  запасів  пропонується:

1. на підприємстві використовувати "Журнал обліку вантажів, що надійшли"(Ф.№М-1), який призначено для реєстрації документів підтверджуючих прибуття запасів на підприємство, що дозволить спростить контроль за обліком виробничих запасів;

2. в Наказ про облікову політику внести доповнення: термін проведення інвентаризації запасів, графік надходження до бухгалтерії первинних та зведених документів з обліку матеріалів, з вказанням строків подання документів у бухгалтерію підприємства, в якому призначити відповідальних за кожну конкретну ділянку роботи з правом підпису документів; використовувати на підприємстві лімітно-забірну карту (Ф. № М-8), яка контролює кількість матеріалів, що використовуються при виконанні ремонтно-будівельних робіт, дозволить усилити контрольно-аналітичні функції обліку за понаднормативних запасів;

3. включати транспортно-заготівельні витрати до складу первісної вартості ТМЦ, оприбутковувати запаси по первісній вартості, облік транспортно - заготівельних витрат здійснювати на окремому аналітичному рахунку 210 „Витрати на придбання запасів", а в кінці місяця згідно з розрахунком розподілу ТЗВ складається кореспонденція рахунків: Дт 23, 91, 92, 901, 902, 903 і інші, Кт 210;

4. використовувати наступну кореспонденцію рахунків для правильності ведення бухгалтерського обліку виробничих запасів на підприємстві: при відображенні в бухгалтерському обліку послуг постачання виробничих запасів - Дт 210 Кт 631;

5. при списанні ТМЦ на операції, пов'язані зі збутом продукції – Дт 93 Кт 20;

6. використовувати метод ФІФО на підприємстві, який показує вищий рівень чистого прибутку. Це зумовлено тим, що підприємство збільшує ціни реалізації продукції в разі зростання поточних цін на матеріали, не враховуючи того, що матеріали могли бути придбані до моменту зростання цін;

7. на підставі розроблених документів здійснювати проведення зовнішнього аудиту: "Перевірка договорів про повну матеріальну відповідальність з підзвітними особами" (Додаток Б), "Тест контролю інвентаризаційних описів" (Додаток В ), "Вибіркова перевірка відпуску (списання) виробничих запасів" (Додаток Ж);

8. з метою проведення внутрішнього аудиту включить до складу ревізійної комісії дві особі, щоб надавати керівництву інформацію про фінансово-господарську діяльність;

9. сприяти мінімізації втрат виробничих запасів, грошових коштів, основних засобів;

10. підтверджувати достовірність звітів окремих структурних підрозділів підприємства.

 Внутрішні аудитори мають змогу проводити доскональну перевірку з напрямів і питань, які потребують значних витрат часу і коштів або які є досить складними в бухгалтерському обліку. Так, господарські операції з руху товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, основних засобів, розрахунків по податкам та розрахунків з державними фондами соціального страхування, аналізу платоспроможності й фінансового стану підприємства та інші за окремі періоди року можуть і мають бути об'єктами перевірки службою внутрішнього аудиту; використовувати програму "1С: Бухгалтерія 7.7", яка забезпечить повну відповідність номенклатури об'єктів обліку необхідному рівню узагальнення інформації; на машинних носіях автоматизує процес відображення господарських операцій; підвищить оперативність обліку; зменшить трудомісткість алгоритму складання балансу та звітності; автоматизує процес розрахунків показників; на підприємстві спростить схему документообігу; безпомилково сформує бухгалтерські проведення; раціоналізує працю бухгалтерів.

Похожие материалы

Информация о работе